Monday, December 31, 2012

அடிமை கண்ட ஆனந்தம்

 

http://www.kulaluravuthiagi.com/admintro.htmதிருச்சிற்றம்பலம்

 

 


திருச்சிற்றம்பலம்


 தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல் போற்றி!
ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடிபோற்றி!
வாழிதிரு நாவலூர் வன்தொண்டர் பதம் போற்றி!
ஊழிமலி திருவாத வூரர் திருத்தாள் போற்றி!

வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவளஞ் சுரக்க மன்னன்
 கோன்முறை யரசு செய்க குறைவிலா துயிர்கள் வாழ்க
 நான் மறை யறங்க ளோங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க 
மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக வுலக மெல்லாம்

திருமுறை தமிழ்த்திருமணம் (சிறந்த எளிய தமிழ் திருமணம்)

 

http://siththarkathaigal.blogspot.in/2011/01/blog-post_22.html
திருச்சிற்றம்பலம்

 

 


திருச்சிற்றம்பலம்


 தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல் போற்றி!
ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடிபோற்றி!
வாழிதிரு நாவலூர் வன்தொண்டர் பதம் போற்றி!
ஊழிமலி திருவாத வூரர் திருத்தாள் போற்றி!

வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவளஞ் சுரக்க மன்னன்
 கோன்முறை யரசு செய்க குறைவிலா துயிர்கள் வாழ்க
 நான் மறை யறங்க ளோங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க 
மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக வுலக மெல்லாம்


வினை முற்றுக்கு திருமுறைப் பாடல்கள்

http://vivekaanandan.blogspot.com/2013/08/blog-post_9480.html


திருச்சிற்றம்பலம்
http://www.muthukamalam.com/spiritual/hindu/p28.html
திருச்சிற்றம்பலம்

http://www.karaitivunews.com/akkankal/caivattirumuraikalinperumaipancapuranatottirattirattu
திருச்சிற்றம்பலம்
http://www.panippulam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=424:2010-10-03-04-50-30&catid=58:football&Itemid=386
திருச்சிற்றம்பலம்

http://www.sangatham.com/articles/saivism-and-vedas.html
திருச்சிற்றம்பலம்

http://arundhtamil.blogspot.in/திருச்சிற்றம்பலம்
http://krishnatowers.blogspot.com/2011/02/blog-post_5819.html


திருச்சிற்றம்பலம்

 


வினை முற்றுக்கு திருமுறைப் பாடல்கள்வாழ்க்கையை நல்வழிப்படுத்தி ஆன்மாவை உயர்னிலையடையச் செய்வதற்கு மதங்கள் உதவி செய்துள்ளன. மேலும், மதங்கள், அந்தந்த மக்கள் பேசுகிற மொழிகளையும் வளப்படுத்தி அம்மொழிகளில் சிறந்த இலக்கியங்களையும் அளித்திருக்கின்றன. .திருவாசகத்தில் அமைந்துள்ள ஐம்பத்தொரு பதிகங்கள் மனித பிறவியை உயர்த்துவதாகவே அமைந்துள்ளது. அதில் சிவபுராணம் கயிலாயம் போல் உயர்ந்திருக்கிறது. சீவனான இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்தும் சிவனை நாடி பயணித்து, பல படித்தரங்களை கடந்து, பக்குவமாகி, பின் முடிந்த நிலையான வீடு (முக்தி) பெறுவதை மாணிக்க வாசகரின் சிவ புராணத்தில் காணலாம். திருமுறைகளில் இதனை ஞானஒளியாக கொள்ளலாம். திருவாசகத்தில் பல இடங்களில் இந்த பிறவியின் வினை முற்று வரிகளை நாம் காணலாம்.

'' பிறப்பு அறுக்கும் பிஞ்ஞகன் பெய்கழல்கள் வெல்லக'''' மாயப்பிறப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடிபோற்றி''


'' முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான்''

'' மெய்யே உன்பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன்''

'' அல்லற் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று ''

-இப்படி பலவிடங்களில் பிறவி பெரும் பிணி தீர சிவனைத் தியானியுங்கள் என்கிறார் மாணிக்க வாசகர்.

நாம் செய்கிற நல்வினை, தீவினைகளே நமக்கு ஏற்படுகின்ற இன்ப துன்பங்களுக்குக் காரணம், வினைக்குக்குரிய பயன்கள் தாமாகச் செய்தவரைத் தேடி வருவதில்லை. வரவும் முடியாத வினைப் பயன்களைச் சேர்ப்பித்த அறிவுள்ள ஒருவன் வேண்டும். அவன்தான் இறைவன். வண்டி தானாக ஓடாது அதை ஓட்ட அறிவுள்ள ஒருவன் தேவை. இதை நம்புகிறவர்களும், நம்பாதவர்களும் உள்ளனர்.

புராணங்களும், காப்பியங்களும், காவியங்களும் விதியை மறுக்கவில்லை.

திருவள்ளுவரும் ''ஊழிற் பெருவலி யாஉள?" என்றே கேட்கிறார்.
விதியை அடியார்கள் மறுக்கவில்லை. அதை வென்று விடலாம் என்கிறார்கள். விதிப்பயன், வினைப்பயன், ஊழ்வினை என்பார்கள் என்பவர்களுக்கு விமோசனம் உண்டு. எப்படி? இறைவனை உறுதியாகப் பற்றி நிற்பதுதான் அந்த வழி. சான்று சிலவற்றை காணலாம்.

திருஞான சம்பந்தப் பெருமான் முதலாம் திருமுறையில், திருநீலகண்டப் பதிகத்தில் ''இறைவனை நெறியாகத் தொழுபவரை வினைப்பயன் வந்து தீண்டாது'' என்று ஆணை இட்டுச் சொல்லியுள்ளார்,

அவ்வினைக்கு இவ்வினை யாம் என்று சொல்லும் அது அறிவீர்
உய்வினை நாடாது இருப்பதும் உந்துமக்கு ஊனம் அன்றே
கைவினை செய்து எம் பிரான் கழல் போற்றும் நாம் அடியோம்
செய்வினை வந்தெமைத் தீண்டப் பெறாதிரு நீலகண்டம் [ திருமுறை-1]

[முற்பிறவிகளில் செய்யப்பட்ட வினைகளுக்கு ஏற்றபடி இந்தப் பிறவியில் இன்ப துன்பங்கள் வருகின்றன என்பதை மட்டும் அறிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால், அந்த வினையிலிருந்து உய்யும் வழி பற்றி யோசிக்காமல் இருப்பது உங்களுக்குக் குறையல்லவா? அடியார்களாகிய நாம் நம் கைகளைக் கொண்டு செய்யக்கூடிய சிவத்தொண்டுகளைச் செய்து எம்பெருமானின் திருவடிகளை வணங்கினால், முற்பிறவி வினைப்பயன்கள் வந்து தீண்டா, திருநீலகண்டத்தின் மேல் ஆணை]

இந்தப் பதிகத்தில் பத்துப் பாடல்களிலும் ''தீவினை தீண்டப் பெறா திருநீலகண்டம்'' என திருஞான சம்பந்தர் அருளி உள்ளதாக அன்பர்கள் எண்ணிப் பார்க்கத் தக்கவையாகும்.

முனைவனைத் தொழுதால் வினை நீங்கும் என்பதைத் திருஞான சம்பந்தர் வேறு இடங்களில் விளம்பி இருக்கின்றார். திருவுடை மருதூர்ப் பதிகத்தில் அவர் திருவாக்காக வந்துள்ள பாடலாவது:

'கழுலும் சிலம்பு ஆர்க்கும் எழிலார் மருதரைத்
தொழலே பேணுவார்க்கு உழலும் வினைபோமே''

''கருது சம்பந்தன் மருதர் அடிபாடிப்
பெரிதும் தமிழ்ச்சொல்லப் பொருத வினைபோமே''

திருநாவுக்கரசர் இறைவனை முறைமையால் தொழுபவர் முற்பிறவி வினைகளை திண்ணமாக நீங்கிக் கொள்ள முடியும் என்று ஊக்க மூட்டுகிறார்.

''உள்ளம் உள்கி உகந்து சிவன் என்று
மெள்ள உள்க வினைகளும் மெய்ம்மையே
புள்ளினார் பணி புள் இருக்கு வேளூர்
வள்ளல் பாதம் வணங்கித் தொழுமினே !''   [ திருக்குறுந்தொகை-89]

ஞான சம்பந்தர் 'நீலகண்டம்' என்றார். நாவுக்கரர், ' மெய்ம்மையே' என்றார். வள்ளல் பாதம் வணங்கி தொழுந்து மெள்ள நினைத்தால் மெய்ம்மையாக வினைகள் விலகும். ஐயமில்லை. இந்த பதிகப் பத்தாம் பாடலும் இதே கருத்தை உரைக்கிறது

'அரக்கனார் தலை பத்தும் அழிதர
நெருக்கி மாமலர்ப் பாதம் நிறுவிய
பொருப்பபார் உறை புள்ளிருக்கு வேளூர்
விருப்பினார் தொழுவார் வினை வீடுமே'   [திருமுறை -10]

வினையை அறுப்பவன் வேத நாயகன் சிவநாயகன், இதைச் சொல்கிறார் செந்தமிழ்ப்பாட்டுடைச் சுந்தரர், "என் வினையை அறுத்திட்டு, என்னை ஆளும் கங்கா நாயகரே!" என அவர் பாடி முறையிடுகிறார்.

'எங்கேனும் இருந்து உன் அடியேன் உனை நினைந்தால்
அங்கே வந்து என்னொடும் உடன் ஆகி நின்று அருளி
இங்கே என் வினையை அறுத்து இட்டு எனை ஆளும்
கங்கா நாயகனே! கழிப்பாலை மேயானே!   [ திருமுறை- 7]

இறைவனை இறுகப் பிடித்துத் திருமுறைகளைக் காதலோடு ஓதி வந்தால் வினைகள் நீங்கும். இதனை மூவருமே மொழிந்துள்ளனர். நாவலூரார்,

''ஏரரும் பொழில் நிலவு வெண்பாக்கம் இடம் கொண்ட
காராகும் மிடற்றானைக் காதலித்திட்டு அன்பினொடும்
சீராரும் திருவாரூர்ச் சிவன் பேர் சென்னியில் வைத்த
ஆரூரன் தமிழ் வல்லார்க்கு அடையாவல் வினைதானே'  [திருமுறை-7]

வல்லினையான ஊழ்வினைத் துன்பம் நம்மை அடையாமலிருக்க, இறைவனை நினைவதும் தொழுவதும், போற்றுவதும், முறையிடுவதும், வேண்டுவதும் அந்த வழி. குறுக்கு வழி இல்லை. குறுக்கு வழி சறுக்கலில்தான் விடும். வெண்ணெயை வைத்துக் கொண்டு நெய் தேடி அலைவார் உண்டு. திருமுறைத் தேனைத் தினமும் அருந்தி வந்தால் வினைப் பயனுக்கு விமோசனம் முனைவன் அருளால் தானாக சேரும்.

திருமூலர் இதை எடுத்துச் சொல்கிறார். இப்பிறவியில் நான் பெற்ற அனுபவங்கள், முன்னம் பிறவிகளில் நான் செய்த வினைகளின் பலன்களே என்று நான் உணர்ந்து கொண்டேன். ஆகவே, அவற்றின் மீது நான் விருப்போ, வெறுப்போ கொள்ளவில்லை. அவ்வாறு நான் செய்தால் மீண்டும் புதிய வினைகளை உருவாக்குவேன் என்பதும் எனக்குப் புலனாகி விட்டது. இறைவன் என் தலையில் எழுதியவை இவை என்று தெரிந்தது. அந்த நிலையில் நான் பெற்ற இன்ப துன்பங்களை, அவனுடைய அருளே என்று ஏற்றுக் கொண்டேன். அவன் வழி செல்வதே மேல் என்ற உள் அறிவு பிறந்தது. இன்ப துன்பங்களிலே ஈடுபாடு இல்லை. இதுவே, நான் பெற்ற நலன்களுக்கெல்லாம் காரணமாயிற்று. இது திருமூலருடைய விளக்கம். அவர் அருளிய மந்திரத்தைப் பார்க்கலாம்.

''தான் முன்னஞ் செய்த விதி வழி தானல்லால்
வான் முன்னஞ் செய்து அங்கு வைத்ததோர் மாட்டில்லை
கோள் முன்னஞ் சென்னி குறி வழியே சென்று
நான் முன்னஞ் செய்ததே நன்னிலம் ஆனதே ''

இந்து சமயம் மறுபிறப்பு உண்டு என்ற நம்பிக்கை கொண்டது. ஒரு மனிதனின் பிறப்பானது அவனது முற்பிறவி வினைக்கு ஏற்ப அமைகிறது. அரசனுக்கு மகனாய்ப் பிறப்பது முதல் ஆண்டியாய் இருப்பது வரை அனைத்தும் கருமம், வினையை சார்ந்தே இருக்கிறது.

இறை என்கிற ஞானம் இல்லை எனில் இப்பிரபஞ்சம் முழுவது அறியாமையில்தான் மூழ்கி கிடக்கும். எல்லா உயிர்களும் அறியாமையோடுதான் வாழும். தெளிவு என்பது, இறைவனுடைய கருணையால், அன்பால் ஏற்படுவது. நம்மை நாமே உணர்வதற்கு, உங்களை உங்களுக்கு உணர்த்துவதற்கு, அறியாமை என்னும் இருள் இறைவன் படைக்கப்பட்டது. இதில் நாத்திகச் செயலும், எண்ணமும் உள்ளடக்கம். நாத்திகம் ஆதிக்கம் அல்லது அறியாமை என்கிற செயல் கிளர்ந்து எழும்போதுதான், அங்கு சிவம் என்னும் சோதி, பிழம்பு போராடி வெற்றி பெறுகிறது. சிவ சோதியில் தெளிவும், ஞானமும் ஒளிர்கிறது. இதனைத்தான் திருமூலர் இப்படி விளக்குகிறார்.

சிவபெருமானுடைய திருவடிகள் என்னுடைய தலையில் வைக்கப் பெற்றேன். அவனுடைய திருவருளால், பிறவித் தளையை நீக்கிக் கொண்டேன். இந்த உலகத்தில் உறவு, பந்தம், பாசம் என்று வளர்க்கும் நிலையை மாற்றி இறைவனுடைய திருவடிகளில் சேர்ந்து, தன்னை இழந்து நிற்கும் ஆற்றல் பெற்றேன். அவ்வகையில் இறைவனுடன் ஒன்றியிருக்கும் ஒப்பற்ற பேறு பெற்றேன். இனிமேல் எனக்கு இறப்பு, பிறப்பு என்பது கிடையாது. சிவப்பரம் பொருளை நான் கண்டு கொண்ட காரணத்தால், இந்த பேறுகளெல்லாம் எனக்குக் கிடைத்தன என்கிறார் திருமூலர்.

''ஒழிந்தேன் பிறவி உறவென்னும் பாசம்
கழிந்தேன் கடவுளும் நானும் ஒன்றானேன்
அழிந்தாங்கு இனி வரும் ஆக்கமும் வேண்டேன்
செழுஞ்சார்புடைய சிவனைக் கண்டேனே''

விதியை வெல்லுதல்

வினைகளையும், பிறவிகளையும், விதியையும் மாற்றிக் கொள்ள முடியுமா? இறைவனாலும் மாற்றியமைக்க முடியாதது விதி என்றால், அது இறைவனின் இறைத் தன்மையையே கேள்விக்குரியதாகச் செய்யும். இறைவனாலும் கூட விதியை மாற்ற முடியாது என்றால், நமது சமயத்தின் அஸ்திவாரமே ஆட்டங்கண்டு விடும். பிரார்த்தனைகளுக்கு அங்கு இடமே கிடையாது. வழிபாட்டில் 'காம்ய வழிபாடு', 'நிஷ்காம்ய வழிபாடு' என்று இரு வகையுண்டு. எதையேனும் வேண்டிப் பெறுதலுக்காகச் செய்யப்படுவதே 'காம்யம்'. இறைவன்பால் அன்பால் இறைவனுக்கே அர்ப்பணமாகச் செய்யப்படுவது, 'நிஷ்காம்யம்'. 'கலையாத கல்வியும், குறையாத வயதும், கபடுவராத நட்பும்', என்ற பாடலில் அன்னை அபிராமியிடம் நீண்ட பட்டியலிட்டு பதினாறு பேறுகளையும் நிறையவே கேட்கிறார், அபிராமி பட்டர்.

இப்பாடலின் முடிவில் அபிராமி தோன்றி, சுப்பிரமணிய பட்டா! எல்லாமே விதிப்படிதான் நடக்கும். இதையெல்லாம் அடைய உனக்கு விதியில்லை. ஆகவே நீ கேட்பது எதையுமே என்னால் தர இயலாது", என்று கூறினால், எப்படியிருக்கும்? விதி என்றிருந்தால், விதி விலக்கும் இருக்கும் அல்லவா? விதியிலிருந்து விலகி நின்று விதிக்கெல்லாம் விலக்கு வழங்க வல்லான் இறைவன். கந்தர் அனுபூதியின் கடைசிப் பாடலில்,

"கருவாய் உயிராய், கதியாய் விதியாய்,
குருவாய் வருவாய்; அருள்வாய் குகனே! "

கதி என்பது மாற்றப்பட முடியாத . விதி என்பது அதற்குள் உள்ள மாற்றக்கூடிய அம்சம். விதியை, மதியால் பண்ண முடியும். விதியை மாற்றுமாறு இறைவனை இறைஞ்சுவதும் கூட மதியினால் ஆவதுதான். ஒரு சிறிய கதை...

எழு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்தது. மைசூர்ப் பகுதியில் ஓர் ஏழை. செல்வம் வேண்டி நீண்டகாலம் திருமகளை உபாசித்து வந்தான். லட்சுமியும் தோன்றினாள்.

" உனக்கு செல்வம் அந்த ஜென்மத்தில் கொடுத்து வைக்கவில்லை."என்று கூறினாள். அந்த ஏழை, உடனடியாக 'ஆபத் சன்னியாச' முறையில் தன்னையே சன்னியாசியாக்கிக் கொண்டு விட்டான்.

"அம்மா! 'சன்னியாசம்' என்பது மறுபிறவி போன்றதே! ஆகவே அப்போது எனக்கு செல்வம் வழங்க அட்டி ஒன்றும் இல்லையே?" என்று லட்சுமியைக் கேட்டான்.

லட்சுமியும் பொன்மழையைக் கொட்டச் செய்தாள்.

அதை அள்ளப் போனவனிடம் கேட்டாள், "சன்னியாசிக்கு ஏனப்பா, இவ்வளவு செல்வம்?"
                                                               ************
கைவினை செய்து எம்பிரான் சுழல் போற்றுவதே செய்வினை வந்து தீண்டாதொழிவதற்கு உபாயம் எனத் திருஞான சம்பந்தப் பெருமான் உணர்த்துகின்றார்.

''வேதமோதி வெண்ணூல் பூண்டு வெள்ளை எருதேறிப்
பூதஞ்சூழப் பொலிய வருவார் புலியினுரி தோலார்
நாதா எனவும் நக்கா என நின்று
பாதந்தொழுவார் பாவந் தீர்ப்பார் பழன் நகராரே''  [திருமுறை 1-67-1 திருப்பழனம்]

' 'கற்றாங் கெரியோபிக் கலியை வாராமே
செற்றார் வாழ் தில்லை சிற்றம்பலமேய
முற்றா வெண் திங்கள் முதல்வன் பாதமே
பற்றா நின்றாரைப் பற்ற பாவமே''      [திருமுறை 1-80-1 கோயில் பதிகம்]
விதியை மாற்ற வல்லவன் இறைவன். விதியின் எந்த அம்சங்களை எல்லாம் மாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறானோ, அவற்றை எல்லாம் மாற்ற வல்லவன் இறைவன்.

"விண்ணுற அடுக்கிய விறகின் வெவ்வழல்
உண்ணிய புகில் அவை ஒன்றுமில்லையே!
பண்ணிய உலகினிற் பயின்ற பாவத்தை
நண்ணி நின்றறுப்பது நம சிவாயவே!"  [திருமுறை 4, திருநாவுக்கரசரின் பஞ்சாட்சரப் பதிகம்]

"நவச்சிவாயம்" என்னும் நாமத்தை ஓதினாலே போதும் ஒருவனது இடர் மறைந்துவிடும் அப்பர் வாக்கு. விண்ணளவுக்கு அடுக்கிவைத்த விறகுக் குவியல். அதனை எரித்துப் புகையாக்கும் நெருப்பு; சிந்தித்துப் பார்த்துச் சொல்லும் போது அது ஒன்றுமே இல்லை. நாதனின் நாமம் தீவினைகளை அழித்துவிடும். சிவஞானிக்கு வினைப்பயன் நுகர்ச்சி வினை விளைவும் சாராமைக் கீழ்க்காணும் 3 செய்யுள்கள் உணர்த்துகின்றன. இதனை சிவஞான சித்தியார்,

'' இவன் உலகில் இதம் அகிதம் செய்த எல்லாம்
இதம் அகிதம் இவனுக்குச் செய்தார்பால் இசையும்
அவன் இவனாய் நின்றமுறை ஏகனாகி
அரன்பணியில் நின்றிடவும் அகலும் குற்றம்
சிவனும் இவன் செய்தி எல்லாம் என் செய்தி என்றும்
செய்தது எனக்கு இவனுக்குச் செய்த தென்றும்
பாவம் அகல உடனாமி நின்றுகொள்வன் பரிவாற்
பாதகத்தைச் செய்திடினும் பணியாக்கி விடுமே''
[இறைவன் எடுத்துச் சுமப்பானாக ஏன்று கொள்வதால் அடியார்களை வினைப் பயன் சார்வதில்லை]

வினைப் பயன் நியதி தத்துவத்தின் பிரகாரம் அனுபவித்துத் தீர வேண்டும் அல்லது முறைப்படி பிராயச்சித்தம் செய்தாலும் தீரும் என ஆகமங்கள் கூறுகின்றன.

மனுநீதிச் சக்கரவர்த்தியின் மைந்தன் திருவாரூரில் பசுவின் கன்றைத் தேர்க்காலில் நசுக்கிச் கொன்ற
பாவம் தீர ''மறை மொழிந்த அறம் புரிதல் தொன்று தொடுநெறியன்றோ தொல் நிலங்கால் என்று!''

[அதாவது, பிராயச்சித்தம் செய்து பாவத்தைத் தீர்க்கலாம் என்று] அமைச்சர் கூறியதை கேளாது

''தருமம் தன் வழிச் செல்கை கடன்'' என்ற நிலையில்
''தண்ணளிவெண் குடைவேந்தன் செயல்கண்டு தரியாது,
மண்ணவர்கண் மழைபொழிந்தார் வானவர் பூ மழை சொரிந்தார்
அண்ணலவன் கண்ணெதிரே அணி வீதி மழவிடை மேல்
விண்ணவர்கள் தொழ நின்றான் வீதிவிடங்கப் பெருமான்''
''கண்டரசன் போற்றிசைப்ப விடை மருவும் பெருமானும்
விறல் வேந்தற் அருள் கொடுத்தான்''

என்ற பெரிய புராணச் செய்தி நியதி தத்துவம் ஆன்மாக்களைக் கன்மா அனுபவங்களைப் பெறச் செய்து, திருந்தி வாழ்ந்து, முத்திக்கு ஆளாகச் செய்வதற்கு உரிய கருவியாக அமைகின்றன என்பதை அறிகிறோம்.
கூறு கூவல் மன்னும் அக்குடம் குறித்து நீள்கரை
ஏறல் உற்ற தன்மை நீ ஒருத்தரின்றி ஏறுதல்
வேறொருத்தன் அக்குடத்தை மீது நின்று எடுக்கவே
ஏறல் உற்ற தன்மையில் சிவன் திறத்து நின்றிடே

[உயிர்களுக்கு அப்பால் ஆனால் உயிர்களோடு அவையே தானாக உடனாயும் வேறாயும் நிற்கும் பரம்பொருள் (இரும்பை காந்தம் வலிப்பது போன்று) மேலே இழுக்கவே தான் ஆன்மாக்கள் உயரும் என்பதை மறுக்கும் உன் கூற்று, கிணற்றில் விழுந்த குடம் நீருடன் தானே கரையேறும் என்று கூறுவது ஒக்கும். அக்குடத்தை மேலே இருந்தவாறு ஒருவன் இழுக்கவே தான் அந்தக்குடம் கரையைச் சேரும் என்பதுபோல், ஆனமாவுடன் அதுவே தானாக நிற்கும் சிவன் வேறாகி உயர்ந்து தன்பால் இழுக்கவேதான் ஆன்மாக்கள் வினை, கன்மம் தொலைத்து சுத்தமாகி அழியா பேரின்பத்து அற்புத தில்லை மன்று புகும் என்று தெளிந்து சிவ வழிபாட்டில் நிற்கக் கடவாய்.]

பத்தாம் திருமுறை திருமந்திரம் முழுமையும் தத்துவக் கருத்துக்களை உட்கொண்டு விளங்குவதால்
அத்திருமுறையில் அகப் பாடல் குறிப்பு காணப்படுவதில்லை. மற்ற திருமுறைகளில் அகத்துறைப் பாடல்கள் காணப்படுகின்றன.

திருமுறைகள் அவனது திருவடியை பிரியாது நின்று இன்பம் துய்ப்பதற்குரிய பாடல்கள். அருளாளர்கள் உளமுருகி பாடிய பதிகங்களை நாமும் பாடி, அவன் அன்பையும், அருளையும் பெறுவதோடு நமது வினைகளிலிருந்து முற்றம் பெறுவோம்

திருச்சிற்றம்பலம்

                                                      

 


திருச்சிற்றம்பலம்


 தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல் போற்றி!
ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடிபோற்றி!
வாழிதிரு நாவலூர் வன்தொண்டர் பதம் போற்றி!
ஊழிமலி திருவாத வூரர் திருத்தாள் போற்றி!

வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவளஞ் சுரக்க மன்னன்
 கோன்முறை யரசு செய்க குறைவிலா துயிர்கள் வாழ்க
 நான் மறை யறங்க ளோங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க 
மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக வுலக மெல்லாம்
Sunday, December 30, 2012

மன அமைதி வேண்டுமா?

மன அமைதி வேண்டுமா? 

நீங்கள் மன அமைதியுடனும், மகிழ்ச்சியுடனும் இருக்க விரும்புகிறீர்களா? சில 
நெறிமுறைகளை நீங்கள் பின் பற்றுவீர்களானால், உங்களுக்கு மன அமைதி கிடைக்கும். 
பயற்சி செய்து பாருங்கள். 

1. தீயவர்களோடு உறவு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். ஏனெனில் உங்கள் மனமும் தீமை 
உடையதாகிவிடும். 
தீயோரைக் காண்பதும் தீது 
தீயோர் சொற்கேட்பதும் தீது 
தீயோடருடன் இணங்கி இருப்பதும் தீது. 
நல்லோரைக் காண்பதும் நன்று 
நல்லோர் சொற் கேட்பதும் நன்று 
நல்லோர் குணங்கள் உரைப்பதும் நன்று 
நல்லோருன் இணங்கி இருப்பதும் நன்று. 
2.* சண்டை, ச்ச்சரவுகளில் ஈடுபடாதீர்கள். சளசளவெனப் பேசுவதைத் தவிருங்கள். அது 
உங்கள் சக்தியை வீணாக்கும். வீணான விவாதத்தில் உங்கள் நேரத்தைப் 
பாழ்படுத்தாதீர்கள். வீண் சர்ச்சை பகையை வளர்கும்.* 
3. உங்கள் தேவைகளைப் பெரிதும் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதீதமான ஆசையே 
துன்பத்திற்கு காரணம். 
ஆசைப்படப்பட ஆய்வறும் துன்பம் 
ஆசை விட விட ஆனந்தமாமே! 
4. ஒரு போதும் உங்களை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்காதீர்கள். மற்றவர்களைப் 
போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணமே உங்களுக்குத் தடை. உங்கள் மனத்திற்குச் 
சரி என்று பட்டதை உறுதியாகப் பின் பற்றுங்கள். மற்றவர்கள் உங்களைப் பற்றி என்ன 
நினைக்கிறார்கள். என்ன பேசுகிறார்கள் என்றெல்லாம் ஒரு போதும் கவலைப்பட 
வேண்டாம். நீங்கள் நேர்மையுடனும், மனச் சாட்சியுடனும் செயலாற்றுவீர்களேயானால் 
எப்போதும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். 
* நீங்களே உங்களுக்கு உற்ற நண்பன் 
நீங்களே உங்களுக்கு உற்றபகை * 
என்ற கீதை வாக்கியத்தை ஒரு போதும் மறவாதீர்கள். 
5. *மற்றவர்களது கண்டனத்திற்கோ, விமர்சனத் திற்கோ ஒரு போதும் செவி சாய்க்க 
வேண்டாம். “உலை வாயை மூடினாலும், ஊர் வாயை மூடமுடியுமா?” உலகத்தார் எப்போதும் 
குறைசொல்க் கொண்டே தான் இருப்பார்கள்* 
6. பெயருக்கும், புகழுக்கும் ஒரு போதும் ஆசைப்படாதீர்கள். உங்கள் கடமையைச் 
செவ்வனே செய்து வந்தால் ஆண்டவன் உரிய பலனைத் தருவான். 
ஏனெனில் பலனை எதிர்பார்த்துக் கடமையைச் செய்யும் போது, எதிர்பார்த்த பலன் 
கிடைக்க வில்லை என்றால் ஏமாற்றத் தால் நாம் மனம் தளர்ந்து போவோம். 
7. எப்போதும் மகிழ்ச்சியாகவும், மனநிறை வுடனும் இருங்கள். கவலைப்படுவதை 
விட்டொழியுங்கள். 
.8. நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே. இறைவனது சங்கல்பமே என்று கொள்ளுங்கள். ஒரு போதும் 
துயரம் உங்களை வாட்டாது. 
9.* குற்றம் பார்த்தால் சுற்றம் இல்லை. பிறரைக் குறைசொல்லிக் கொண்டே இருப்பதைத் 
தவிருங்கள். * 
10. மனதாறப் பிறரைப் பாராட்டுங்கள். தூற்றுவதால் பகையும், மனக்கசப்பும் 
நேரிடும். மாறாக போற்றுவதால் உறவும் வளருமன்றோ! 
11. சமமானவர்களுடன் “மைத்ரி” (சிநேக பாவத்துடன்), தாழ்ந்தவர்களிடம் கருணை, 
உயர்ந்தவர்களிடம் மரியாதை, தீயவர்களிடம் அலக்ஷயம் (உபேஷை) ஆகியவை சித்தப் 
பிரசாதத்தைத் தரும். மன அமைதியைத் தரும் என்கிறார் பதஞ்சலி முனிவர். இந்த 
குணங்களைக் கொள்ளுங்கள். 
12.* மனம் போன போக்கெல்லாம் போக விடாமல், அலைபாயும் மனதைக் கடிவாளம் போட்டு 
நிறுத்தப்பழகுங்கள்.* ஒரு போதும் மனம் தளர வேண்டாம். தவநெறியை மேற்கொண்டு 
மாபெரும் சக்தியைப் பெறுங்கள். 
மனம் தான் நம்மைத் தளைக்குள் சிக்க வைக்கிறது. அந்த மனதைக் கட்டி ஆளும் போது, 
அதுவே நமக்கு விடுதலையைத் தேடித் தந்து ஆனந்தத்தில் திளைக்க வைக்கிறது. 
சக்ரவர்த்தி ஏனைய அரசர்களை எல்லாம் எப்படி வெற்றி கொண்டு. தன் ஆளுமையின் கீழ் 
கொண்டு வருகிறாறோ, அது போல உங்கள் புலன்களை அடக்கி ஆண்டு, மனதை நிலை நிறுத்தி, 
அமைதியால் திளைக்கச் சதா சர்வ காலமும் தியானம் செய்யுங்கள். 
13. தீய எண்ணங்களை மனதில் புக விடாமல் அணை போடுங்கள்.

மனக் கவலை தீர-திரு.மிஸ்டிக் செல்வம் அவர்கள் கூறுவது:
தினமும் இரவு உணவிற்குப் பிறகு,ஒரு கரண்டி ரோஜா குல்கந்து சாப்பிட்டுவிட்டு,250 மி.லி.காய்ச்சிய பசும்பாலை சாப்பிட்டு வந்தால் மனக்கவலைகள் தீரும்.

எக்காரணம் கொண்டும் சூரிய அஸ்தமானம் ஆன பின்பு
தயிர் சேர்த்த உணவுகள் சேர்க்கக் கூடாது.அப்படிச் சேர்த்தால் லட்சுமி கடாட்சம் போய்விடும்.
நன்றி:மிஸ்டிக் செல்வம் அவர்கள்,ஜோதிடபூமி மே,2006

வீட்டில் துளசி செடியும்,மல்லிகைச் செடியும் வளர்ப்பது பணவரவை அதிகரிக்கும்.

உணவில் புளி சேர்த்தால் பொறாமை உணர்ச்சி அதிகரிக்கும்.பட்டை சோம்பு பிரிஞ்சா இலை சேர்த்தால் கட்டுக்கடங்காத காமம் கொந்தளிக்கும்.

உப்பு,வெங்காயம்,சிறுகீரையால் செய்த உணவுகள் காமத்தை கூட்டும்.
சிறுகீரைத்தண்டு, பெருங்கீரைத்தண்டு காமத்தைக் குறைக்கும்.

பெண்களின் மாங்கல்ய தோஷத்தைப் போக்குவதற்கு சக்திவாய்ந்த பரிகாரம் மகாலட்சுமி பூஜை செயவதே!

ஒரு கோடி பெண் பிறப்புகளில் ஒரு பெண்ணுக்கு
10 வயதிலேயே மாதத்தில் 20 நாட்கள் தீட்டு வரும்.அதை சரிசெய்யும் மூலிகை 24 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை முளைக்கும். அதுவும் கொல்லிமலைக் காடுகளில் மட்டுமே விளையும்.

கருதோஷ நிவாரண மூலிகை என்று ஒரு மூலிகை உண்டு.இந்த மூலிகை 240 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே முளைக்கும்.இதன் இலையை உற்று நோக்கினால் அதன் நடுப் பகுதியில் ஒரு குழந்தை பெண்கருப்பையில் படுத்திருப்பது போல தோற்றமளிக்கும்.
இதை ஒரு பெண் பாலில் அல்லது தேனில் கலந்து சாப்பிட்டால் அவள் மலட்டுத்தன்மை நீங்கும்.
ஆரோக்கியமான குழந்தைகள் 100 வரை பெறும் வலிமையடைவாள்.50 வருடங்களாக கருத்தரிக்காத பெண் கூட கருத்தரிக்கும் பாக்யம் பெறுவாள்.
ஆண் குழந்தை வேண்டும் என விரும்புபவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலும், பெண் குழந்தை வேண்டும் என விரும்புபவர்கள் பவுர்ணமி அன்றும் இம்மூலிகையை பால்/தேனில் கலந்து உண்டு உறவு கொண்டால் போதும்.
ஆண்மை இழந்தவர்கள் மீண்டும் ஆண்மை பெறவும்,அரவாணிகள் தாங்கள் விரும்பும் வகையில் ஆணாகவோ அல்லது பெண்ணாகவோ மாற குறிப்பிட்ட திதி,நட்சத்திரம் உள்ள நாளில் இந்த் மூலிகையை சாப்பிடவேண்டும்.
நன்றி:அகத்தியர் ஜீவநாடி வழியே அகத்தியர் அவர்கள்
மனிதப் பிறவியை வீணாக்காதீர்
ஜபமும் தியானமும் செய்வதால் வரப்போகும் துன்பத்தை நீக்கிக்கொள்ள முடியுமா?


தீவினைகள் மூன்று வகைப்படும். அவையாவன: வந்தவை, வந்திருப்பவை, வரவிருப்பவை. இவற்றைத் தொலைக்கக்கூடியது நாமஜபம்.
நோய் வந்தால் சில மருந்துகளை உட்கொண்டு நோயை நீக்கிக்கொள்கிறோம். மேலும் வரவிருக்கும் நோயையும் சில மருந்துகளைச் சாப்பிடுவதனால் முன்பே தவிர்த்துக்கொண்டுவிடவும் இயலும் அல்லவா?
அதுபோல், வரவிருக்கும் தீவினைகளையும் இறைவனிடம் முழுமையாகத் தன்னை அர்ப்பணித்துக்கொள்வதால், போதிய அளவு மேற்கொள்ளப்படும் ஜபம், தியானம் போன்ற தவ சாதனைகளினால் விலக்கிக்கொண்டுவிடலாம்.
அல்லது வெகுவாகக் குறைத்துக் கொண்டுவிடலாம்.
சில பரிகாரங்கள், தான தர்மங்கள் போன்றவற்றாலும் துன்பங்களை நீக்கிக்கொள்ள முடியும்.
பொதுவாக மாசில்லாத பக்தி கொண்டவர்கள், துன்பங்கள் நீங்கவேண்டும் என்றுகூட இறைவனிடம் வேண்டுவதில்லை. அப்படிப்பட்டவர்கள் துன்பம் சூழ்ந்தபோதும் அதைத் தாங்கும் சக்தியையும் இறைவன் அருளால் பெறுகிறார்கள்http://www.vallalarspace.com/Saravanaananda/Articles/2034

திருச்சிற்றம்பலம்

 

 


திருச்சிற்றம்பலம்


 தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல் போற்றி!
ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடிபோற்றி!
வாழிதிரு நாவலூர் வன்தொண்டர் பதம் போற்றி!
ஊழிமலி திருவாத வூரர் திருத்தாள் போற்றி!

வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவளஞ் சுரக்க மன்னன்
 கோன்முறை யரசு செய்க குறைவிலா துயிர்கள் வாழ்க
 நான் மறை யறங்க ளோங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க 
மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக வுலக மெல்லாம்
அனுமன் ஜெயந்தி விரத மகிமை

 
*http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=181


ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்

ராமாயணம் முழுவதையும் படிக்க முடியாதவர்கள் கீழ்க்கண்ட ஒன்பது வரிகளை மட்டும் பக்தியுடன் பாராயணம் செய்தால் ராமாயணத்தைப் படித்த முழு பலனும் கிடைக்கும். மேலும், சகல நல்ல காரியங்களிலும் வெற்றி கிடைக்கும்.

ஸ்ரீராமம் ரகுகுல திலகம்
சிவதனுசாக் ருஹீத சீதா ஹஸ்தகரம்
அங்குல் யாபரண சோபிதம்
சூடாமணி தர்ஸன கரம்
ஆஞ்சநேயம் ஆஸ்ரயம்
வைதேஹி மனோகரம்
வானர ஸைன்ய ஸேவிதம்
சர்வ மங்கல கார்யானு கூலம்
சத்தம் ஸ்ரீராமசந்த்ரம் பாலயமாம்


இந்த ஒன்பது வரிகளை தினமும் பாராயணம் செய்தால் மன அமைதி, மகிழ்ச்சி நிலவும் என்பது நம்பிக்கை.

ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம் 


ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்


ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்


ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்


ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்


ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்


ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்

ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம் 

 

ஆஞ்சநேயருக்கான பரிகார பூஜையும் பலன்களும் 

http://copiedpost.blogspot.in/2012/11/blog-post_17.html 

 

ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்Saturday, December 29, 2012

வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம்!

வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம்!
அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் தனது 95-வது வயதிலும் மனிதகுலம் அமைதியாக நிறைவாக, அன்போடு ஒருவருக்கொருவர் ஒத்தும், உதவியும் வாழ வேண்டுமென்ற நோக்கத்திலே அயராது பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். தனிமனித அமைதியே, உலக அமைதிக்கு அச்சாணி என்ற பெரு நோக்கத்தில், தனி மனிதனிடத்திலே அமைதிக்கான கல்வியையும், பயிற்சி முறைகளையும் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் அடைய வேண்டிய பெரு இலட்சியம் நிலைத்த, நீடித்த அமைதிதான் என்று அனைத்து ஞானிகளும் கூறியிருக்கிறார்கள். இந்த நிலைத்த, நீடித்த அமைதியே முழுமைப்பேறு, முக்தி, விடுதலை, வீடுபேறு என்று பல வார்த்தைகளாகப் பயன்படுத்தி யிருக்கிறார்கள்.

மனவளக்கலை என்ற பெயரிலே ஒவ்வொரு வருக்கும் மனதை வளப்படுத்துகின்ற கல்வி, போதனையாகவும், சாதனையாகவும் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது. மனம் எப்படியோ அப்படித்தான் அம்மனிதனும் இருப்பான். மனம் எப்பொழுது செயல்படுகிறதோ அப்பொழுதுதான் மனிதனும் செயல்படுகிறான்.

நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துவது மனம் தான் என்று அடிக்கடி கூறுவார்கள். அகத்தை ஒட்டியே புறவாழ்வு அமைகிறது. நிகழ்காலத்தில் ஒருவன் எந்த நிலையில் இருக்கிறானோ, அதாவது வாழ்க்கையில் இன்பமாக, துன்பமாக, இலாபமாக, நஷ்டமாக அனைத்தும் அவனது மனதிலிருந்தே தோன்றுகிறது.

அது மட்டுமல்ல, இன்று அதாவது நிகழ்காலத்தில் அவன் எவ்வாறெல்லாம் பேசுகிறான், செயல்படுகிறான் என்பதும் மனதிலிருந்தே தோன்றுகிறது. மேலும் எதிர்காலத்தில் அவன் எத்தகைய வாழ்க்கை வாழ்வான், எவ்வாறு செயல்படுவான் என்பதும் அவனுடைய மனதிலிருந்துதான் உற்பத்தியாகும். இக்கருத்தை அருட்தந்ததை அவர்கள் கூறி வருகிறார்கள். பல ஞானிகளும் சொல்லி யிருக்கிறார்கள். ஆக, நம்முடைய உடலையும் வாழ்க்கையும் இயக்குவது நம் மனம்தான்.

மனிதனின் தரம் அவனது மனதின் தரத்தைப் பெறுத்து கணிக்கப்படுகிறது. இப்படி மனம் நம்முடைய வாழ்வில் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது என்றால் அத்தகைய மனதைப் பற்றி பெரும்பாலோர் கவனிப்பதில்லை. இத்தகைய சிறப்பு களையும், பெருமைகளையும் கொண்ட நமது வாழ்க்கை வெற்றிகரமாகவும், இன்ப மாகவும் அடைய வேண்டுமென்றால், நாம் நமது மனதை சீர்திருத்தம் செய்து கொள்வதைத் தவிர வேறு மார்க்கம் இல்லை. எண்ணங்களின் தொகுப்பாக இருப்பதே மனம் என்று சொல்லப் படுகிறது. அத்தகைய மனம் எப்பொழுதும் புறத்திலே அலை பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் தன்மை உடையதாக இருக்கிறது. 

முதலில் முறையான தியானப் பயிற்சியின் மூலம் மனதின் இயல்பான அலை பாயும் தன்மை படிப்படியாகக் குறைக்கப்படுகிறது. மனம் சதா புலன்களைப் பற்றியும், புலன் களினால் பெறப் படுகின்ற இன்பங்களைப் பற்றியும் பொருளை, புகழை, அதிகாரத்தை குறித்தும் ஆரம்ப நிலையில் அலைந்து கொண்டிருக்கும்.

அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கொடுக்கும் (குண்டலினி தியானத்தின் மூலமாக உயிரிலிருந்து எழுகின்றமனதை, உயிரிலேயே லயித்து, உள்முகமாக திருப்பப்படுகிறது. அதனால் மனம் சிந்திக்கும் ஆற்றலை, விவேகத்தை, சக்தியைப் பெறுகிறது. மனதிற்கு போதிய கூர்மையும், வலிவும் ஏற்படுகிறது. அதன் பிறகு மனத்தூய்மை பயிற்சிகளை மேற் கொள்ளலாம். ஆனால், இப்பயிற்சிகளில் வெற்றிபெற்று, மனம் தூய்மை அடைய வேண்டுமானால் வாழ்க்கையில் சில ஒழுக்க நெறிகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டுமென்று சொல்லப்படுகிறது.

புறத்தூய்மை, அகத்தூய்மைக்கு சிறந்த சாதனமாக சொல்லப்படுகிறது. எளிமை யானதும், அனைவராலும் கடைப்பிடிக்க இயன்றதுமான சில புறத்தூய்மைகளைப் பற்றி ஞானிகளின் கருத்துக்களை கவனத்தில் கொள்ளலாம்.

1. உடல் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அதாவது, உடலில் அழுக்குகள் இன்றி, தினமும் இரு வேளை குளிக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

2. நாம் அணியும் உடை தூய்மைகயாக இருக்க வேண்டும். உடையில் அழுக்குகள் இன்றி, நன்கு துவைத்து அணிய வேண்டும்.
3. சுற்றுப்புறம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். அதாவது, நாம் வசிக்கும் அறை, சமையல் அறை, குளியல் அறை, படுக்கை விரிப்புகள் போன்றவைகள் அழுக்குகள் இல்லாமல் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும்.


4. உணவு தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும். அதாவது, குற்றமற்றஉணவு என்பது சைவ உணவையே குறிக்கிறது. சுத்தமாகவும், அவ்வப்பொழுது தயார் செய்யும் உணவையே உட்கொள்ள வேண்டும். உணவு, மன உணர்வுகளுக்கு முக்கியப் பங்கை வகிப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

5. பேச்சிலே தூய்மை இருக்க வேண்டும். அதாவது, உண்மையே பேச வேண்டும். நல்லதைப் பேச வேண்டும். மென்மை யாகப் பேச வேண்டும். அளவோடு பேச வேண்டும். பேசாமல் இருந்து பழக வேண்டும். இது ஒரு முக்கியப் பயிற்சியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

6. எண்ணத்தால் பேச்சால், செயலால் பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும். பிறருக்கு சொந்தமான பொருளின் மீது எக்காரணம் கொண்டும் விருப்பம் கொள்ளக்கூடாது, தன் உடலைக்கொண்டு, அறிவைக் கொண்டு, உழைத்து, நேர்மையாக வாழ வேண்டும். வாழ்க்கை தர்மத்திற்கு உட்பட்டதாகவும், அறவாழ்வாகவும் அமைய வேண்டும்.

இத்தகைய எளிய புறத்தூய்மைகளை கடைப்பிடிப்பது, அகத்தூய்மைக்கு வழிவகுக்கும்.


ஆலயங்களில் நாதசுரம் வாசிக்கவேண்டிய முறைகள்

ஆலயங்களில் நாதசுரம் வாசிக்கவேண்டிய முறைகள் :-
நாளும் திருக்கோயில்தனில் பூசை நேரங்களில்
நாதசுரம் இசைக்கும் பண்கள் :-காலைசந்தி, உச்சிக்காலம் முதலிய பூசைகள் காலத்தில்நடக்கும் பொழுது அவ்வத்தலங்களின் கடிகார நேரத்தில் கீழே குறிப்பிட்ட பண்களில் அமைந்த பாடல்களையும் காலபூசை முடிவில் கற்பூர தீபத்தின்போது தேவாரம் திருப்புகழ் முதலியவற்றையும் இசைக்கவும். இரவு அர்த்தசாம பூசையில் ஆனந்தபைரவி, நீலாம்பரி, கேதாரகெளளை, புன்னாகவராளி. பூசை முடிந்து பள்ளியறை கதவம் சாத்தியதும்பள்ளியறை கதவுப்பாட்டு இசைக்கவேண்டும். (உடன் வாய்ப்பாட்டு பாடுகிறவர்களும் பாடலாம்) 

* காலை 4.00 - 6.00 பூபாளம், பெளளி, மலயமாருதம், வலசி, நாதநாமக்கிரியை, மாயாமாயகெளளை. 

* காலை 6.00 - 8.00 பிலகரி, கேதாரம், கெளளிபந்து, ஜகன்மோகினி, சுத்த தனயாசி.

* காலை 8.00 - 10.00 தன்யாசி, அசாவேரி, சாவேரி, ஆரபி, தேவகாந்தாரி, தேவமனோகரி. 

* காலை 10.00 - 12.00 சுருட்டி, ஸ்ரீராகம், மத்தியமாவதி, மணிரங்கு, பிருந்தாவன சாரங்கா, தர்பார். 

* பகல் 12.00 - 2.00 சுத்த பங்காளா, பூர்ண சந்திரிகா, கோகில திலகம், முகாரி, கெளடமல்லார். 

* பகல் 2.00 - 4.00 நாட்டைக்குறிஞ்சி, உசேனி, ரவிச்சந்திரிகா, வர்த்தனி, அம்சாநந்தி, மந்தாரி. 

* மாலை 4.00 - 6.00 பூர்வி கல்யாணி, பந்துவராளி, வசந்தா, லலிதா, சரசுவதி, சீலாங்கி, கல்யாணி. 

* மாலை 6.00 - 8.00 சங்கராபரணம், பைரவி, கரகரப்பிரியா, பைரவம், நாராயணி, அம்சதுவனி. கெளளை. 

* இரவு 8.00 - 10.00 காம்போதி, சண்முகப்பிரியா, தோடி, நடபைரவி, அரிகாம்போதி, கமாசு, ரஞ்சனி. 

* இரவு 10.00 - 12.00 சிம்மேந்திர மத்யமம், சாருகேசி, கீரவாணி, ரீதி கெளளை, ஆனந்தபைரவி, நீலாம்பரி, 
. . . . . . . . . . . . . . . . யதுகலகாம்போதி. 

* இரவு 12.00 - 2.00 அடாணா, கேதார கெளளை, பியாகடை, சாமா, வராளி, தர்மவதி. 

* இரவு 2.00 - 4.00 ஏமாவதி, இந்தோளம், கர்நாடக தேவகாந்தாரி, தசாவளி, பாகேசுவரி, மோகனம்.


விழாக்கால வீதிஉலாக்களில் கோயில் 
உள்ளும் வெளியிலும் இசைக்கவேண்டிய முறைகள் :-
* மண்டகப்படி தீபாராதனை. 

1. தளிகை எடுத்துவர - மிஸ்ர மல்லாரி 

2. தீபாரதனை நேரம் - தேவாரம், திருப்புகழ். 

* புறப்பாடு :-

1. புறப்பாடு முன் - நாட்டை 

2. புறப்பாடு ஆனதும் - யாகசாலைவரை - திருபுடைதாள மன்னியில் மற்ற தாளங்களில் மல்லரிகள். 

* யாகசாலை தீபாராதனை நேரம் - ஒத்து, நாதசுரம், மிருதங்கம் மாத்திரம்.

* யாகசாலை முதல் கோபுரவாசல் வரை - திருபுடைதாள மல்லரி. 

* கோபுரவாசல் முதல் தேரடிவரை - இதர மல்லரிகளும் வர்ணமும். 

* தேரடியிலிருந்து தெற்குரதவீதி பாதி வரை - ராகம். 

* தெற்குரதவீதி பாதி முதல் மேலரதவீதி பாதி வரை - ராகம், பல்லவி. 

* மேலைரதவீதி பாதி முதல் ஈசான்ய மூலை வரை - கிர்த்தனைகள். 

* ஈசான்ய மூலை முதல் தேரடி வரை - தேவாரம், திருப்புகழ். 

* தேரடி முதல் கோயில் பிரகாரம் வரை - நட்டுமுட்டு, சின்னமேளம் ( அல்லது முகவீணை ) 

* கோயிலுக்குள் - துரிதகால திரிபுடைதாள மல்லரிகள். 

* தட்டு சுற்று நேரம் - தேவாரம், திருப்புகழ். 

* எதாஸ்தானத்திற்கு எழுந்தருளும்போது - எச்சரிக்கை.


விழாக்காலங்களில் கொடிஏற்றத்தினன்றும் கொடி இறக்கத்தினன்றும் 
நவசந்திகளில் இசைக்க வேண்டிய பண் முறைகள் :-* பிரம சந்தி - மத்தி - பைரவி.

* இந்தர சந்தி - கிழக்கு - குர்ஜரீ.

* அக்கினி சந்தி - தென்கிழக்கு - நாட்டை. 

* இயம சந்தி - தெற்கு - தசாட்சரீ.

* நிருதி சந்தி - தென்மேற்கு - குண்டக்கிரிய.

* வருண சந்தி - மேற்கு - வராளி. 

* வாயு சந்தி - வடமேற்கு - வேளாவளி.

* குபேர சந்தி - வடக்கு - ராமகலீ. 

* ஈசான சந்தி - வட கிழக்கு - பிலகரி. 


வைணவக்கோயில்களில் தேவாரம் திருப்புகழ் இவைகளுக்கு பதிலாக
அஷ்டபதி, திருப்பாவை முதலியன இசைக்கலாம்.


திருமணத்தின் பொழுது எந்த ராகங்கள் வாசிப்பது. 

அ. மாப்பிள்ளை அழைக்கும்பொழுது 
1.கல்யாணி; 2.ச்ங்கராபரணம் 


ஆ. வரும்பொழுது 
3.கரகரப்ரியா; 4.காம்போதி;5,தோடி--


இ.நிச்சியதார்தம் 
6.கானடா; 7.அடாணா 8. பியாகடை 


ஈ.கல்யாணத்தன்று காலை 
9. கேதாரம்; 10. பூபாளம்; 11.பிலஹரி 


உ. முகூர்த்தத்திற்கு முன்பு 
12. தன்யாசி; 13. நாராயணி 


ஊ. முகூர்த்தம் நடக்கும்பொழுது 
14. நாட்டைக்குறிச்சி 


எ.தாலி கட்டும் சமயத்தில் 
15. ஆனந்த பைரவி.