Thursday, August 8, 2013

செல்வம் கொழிக்க
வறுமை நீங்க, செல்வம் கொழிக்க:
சம்பந்தர் பொன்வேண்டிப் பாடிய திருவாவடுதுறைப் பதிகம்
“இடரினும் தளரினும்”


http://www.thevaaram.org/thirumurai_1/onepage.php?thiru=3&Song_idField=3004 


ருக், யஜுர் முதலான நான்கு வேதங்களும் சமஸ்கிருத மொழியில் அமைந்துள்ளதால் பலருக்கும் இந்த வேதங்களை ஓத இயலவில்லையே என்ற மனக் குறை இருந்து கொண்டு இருக்கும். மேலும் இந்த வேதங்களை முறையான ஸ்வரம், அட்சர சுத்தியுடன் ஒதுவது மிகவும் அவசியம். இம்முறை அறியாதோர் தொடர்ந்து மேற்கூறிய இடர்களையும் பதிகத்தை ஓதி வந்தால் இக்குறை தீர்ந்து நான்கு வேதங்களையும் முறையாகப் பயிலும் வழிமுறை சிவனருளால் கிட்டும்


திருச்சிற்றம்பலம்


பல பதிகங்கள் உள்ளன. குறிப்பாய், சம்பந்தர் பொன்வேண்டிப் பாடிய திருவாவடுதுறைப் பதிகமும் (இடரினும் தளரினும்), சுந்தரமூர்த்தியார் ஓணகாந்தன் தளியில் பாடிய (நெய்யும் பாலும் என்று தொடங்கும்) பதிகமும், திருப்பாச்சிலாசிரமத்தில் ‘அடப்போய்யா ஒன்ன விட்டா வேற ஆளாயில்ல’ என்று மிரட்டிய (இவரலாதில்லையோ பிரானார்) பதிகமும் சுவையான கதைகளாய் விரிவன.

திருச்சிற்றம்பலம்

 என்றும் உணவு கிடைத்திருக்க:

திருநாவுக்கரசர் அருளிய ‘அன்னம் பாலிக்கும் தில்லைச் சிற்றம்பலம்’ என்று தொடங்கும் பதிகம்.
Nalamigu Padhigangal 40 Vol 2


திருச்சிற்றம்பலம்

Nalamigu Padhigangal 40 Vol 3

திருச்சிற்றம்பலம்


இடரினும் தளரினும் எனதுறுநோய்
தொடரினும் உன்கழல் தொழு தெழுவேன்
கடல்தனில் அமுதொடு கலந்த நஞ்சை
மிடறினில் அடக்கி வேதியனே
இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்று எமக்கில்லையேல்
அதுவோ உனதின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே

 .
வாழினும் சாவினும் வருந்தினும் போய்
வீழினும் உன்கழல் விடுவேன் அல்லேன்
தாழிளம் தடம்புனல் தயங்கு சென்னிப்
போழிள மதிவைத்த புண்ணியனே
இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்று எமக்கில்லையேல்
அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே


நனவினும் கனவினும் நம்பா உன்னை
மனவினும் வழிபடல் மறவேன் அம்மான்
புனல்விரி நறுங் கொன்றப் போதணிந்த
கனலெரி அனல்புல்கு கையவனே
இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவது ஒன்று எமக்கில்லையேல்
அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடு துறை அரனே


தும்மலோ டருந்துயர் தோன்றிடினும்
அம்மலர் அடியலால் அரற்றாதென் நா
கைம்மல்கு வரிசிலைகி கனை ஒன்றினால்
மும்மதில் எரிஎழ முனிந்தவனே
இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவது ஒன்றெமக்கில்லையேல்
அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.


கையது வீழினும் கழிவுறினும்
செய்கழல் அடியலால் சிந்தை செய்யேன்
கொய்யணி நறுமலர் குலாய சென்னி
மையணி மிடறுடை மறையவனே
இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்று எமக்கில்லையேல்
அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே


வெந்துயர் தோன்றியோர் வெருவுறினும்
எந்தாய் உன்னடியலால் ஏத்தாதென் நா
ஐந்தலை அரவு கொண்டு அரைக்கசைத்த
சந்தவெண் பொடியணி சங்கரனே
இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்று எமக்கில்லையேல்
அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே


வெப்பொடு விரவியோர் வினைவரினும்
அப்பாவுன் அடியலால் அரற்றாதென் நா
ஒப்புடை ஒருவனை உருவழிய
அப்படிஅழல் எழ விழித்தவனே
இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்று எமக்கில்லையேல்
அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடு துறை அரனே.


பேரிடர் பெருகியோர் பிணிவரினும்
சீருடைக் கழலலால் சிந்தை செய்யேன்
ஏருடை மணிமுடி யிராவணனை
ஆரிடர் படவரை அடர்த்தவனே
இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன் றெமக்கில்லையேல்
அதுவோ உனதின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே


உண்ணினும் பசிப்பினும் உறங்கினும் நின்
ஒண்மலர் அடியலால் உரையாதென் நா
கண்ணனும் கடிகமழ் தாமரைமேல்
அண்ணலும் அளப்பரி தாயவனே
இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன் றாமக்கில்லையேல்
அதுவோ உனதின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.
பித்தொடு மயங்கியோர் பிணிவரினும்
அத்தா உன்னடி யலால் அரற்றாதென் நா
புத்தரும் சமணரும் புறன் உரைக்கப்
பத்தர்பட் கருள்செய்து பயின்றவனே
இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன் றெமக்கில்லையேல்
அதுவோ உனதின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே


அலைபுனல் ஆவடுதுறை அமர்ந்த
இலைநனை வேற்படை எம்மிறையை
நலமிகு ஞான சம்பந்தன் சொன்ன
விலையுடை அருந் தமிழ் மாலைவல்லார்
வினையாயின நீங்கிப் போய் விண்ணவர் வியனுலகம்
நிலையாக முன்னேறுவர் நிலமிசை நிலையிலரே.


திருச்சிற்றம்பலம். பொருள் பெறுதற்கு ஓதவேண்டிய திருப்பதிகம்

பாடியவர்: சுந்தரர் தலம்: காஞ்சி ஓண காந்தன் தளி


இறைவனுடன் தோழமை உறவு பாராட்டிய அடியார்களில் சுந்தரர் நினைவுதான் வரும்! இவரை விட எவரும் இந்தத் தோழமைஉறவை வைத்துச் சிறப்பாகப் பாடி நான் படிக்கவில்லை! ஒருமுறை சுந்தரருக்குப் பணம் தேவைப்படுகிறது. அவருக்குத் தெரிந்த ஒரே நண்பர் சிவபெருமான் தான்! அப்போது அவர் இருந்த இடம் காஞ்சிக்கு அருகில் இருக்கும்ஓணகாந்தன் தளி என்னும் சிற்றூர். 'எனக்கென்று என்ன நீ செய்தாய் இதுவரைக்கும்?' என உரிமையோடு ஒரு பதிகம் பாடுகிறார்.
ஒரு 48 நாட்கள் நம்பிக்கையோடு இதை ஓதினால் வேண்டும் பொருள் பெறலாம் .சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
திருஓணகாந்தன்றளி தேவாரத் திருப்பதிகம்

(ஏழாம் திருமுறை 5வது திருப்பதிகம்)

திருஓணகாந்தன்றளி

 

 நெய்யும் பாலுந் தயிருங் 

 

திருச்சிற்றம்பலம்

நெய்யும் பாலுந் தயிருங்கொண்டு
நித்தல் பூசனை செய்ய லுற்றார்
கையி லொன்றுங் காண மில்லைக்
கழலடி தொழு துய்யினல்லால்
ஐவர் கொண்டிங்கு ஆட்ட வாடி
ஆழ் குழிப்பட்டழுந்து வேனுக்கு
உய்யுமா றொன் றருளிச் செய்யீர்
ஓண காந்தன் தளியுளீரே.

திங்கள் தங்கு சடைக்கண் மேலோர்
திரைகள் வந்து புரளவீசும்
கங்கை யாளேல் வாய்திறவாள்
கணபதியேல் வயிறு தாரி
அங்கை வேலோன் குமரன் பிள்ளை
தேவியார் கோற்றட்டி யாளார்
உங்களுக்காட் செய்ய மாட்டோம்
ஓண காந்தன் தளியுளீரே

கூடிக் கூடித் தொண்டர் தங்கள்
கொண்ட பாணி குறை படாமே
ஆடிப்பாடி அழுது நெக்கங்
கன்புடையவர்க் கின்பம் ஓரீர்
தேடித் தேடித் திரிந்தெய்த் தாலும்
சித்தம் என்பால் வைக்க மாட்டீர்
ஓடிப் போகீர் பற்றுந் தாரீர்
ஓண காந்தன் தளியுளீரே

வாரிருங் குழல் வாள் நெடுங்கண்
மலைமகள் மதுவிம்மு கொன்றைத்
தாரிருந் தடமார்பு நீங்காத்
தையலாள் உலகுய்ய வைத்த
காரிரும் பொழிற் கச்சி மூதூர்க்
காமக் கோட்டம் உண்டாக நீர் போய்
ஊரிடும் பிச்சை கொள்வ தென்னே
ஓண காந்தன் தளியுளீரே

பொய்ம்மை யாலே போது போக்கிப்
புறத்தும் இல்லை அகத்தும் இல்லை
மெய்ம்மை சொல்லி ஆள மாட்டீர்
மேலை நாள் ஒன்றிடவுங் கில்லீர்
எம்மைப் பெற்றால் ஏதும் வேன்டீர்
ஏதுந் தாரீர் ஏதும் ஓதீர்
உம்மையன்றே எம்பெருமான்
ஓண காந்தன் தளியுளீரே

வலையம் வைத்த கூற்ற மீவான்
வந்து நின்ற வார்த்தை கேட்டுச்
சிலை அமைத்த சிந்தை யாலே
திருவடி தொழுதுய்யின் அல்லால்
கலை அமைத்த காமச் செற்றக்
குரோத லோப மதவரூடை
உலை அமைத்திங் கொன்ற மாட்டேன்
ஓண காந்தன் தளியுளீரே

வாரமாகித் திருவடிக்குப்
பணி செய் தொண்டர் பெறுவதென்னே
ஆரம்பாம்பு வாழ்வ தாரூர்
ஒற்றி யூரேல் உம்மதென்று
தாரமாகக் கங்கை யாளைச்
சடையில் வைத்த அடிகேள் உந்தம்
ஊரும் காடு உடையும் தோலே
ஓண காந்தன் தளியுளீரே

ஓவணம் மேல் எருதொன்றேறும்
ஓண காந்தன் தளியுளார் தாம்
ஆவணஞ்செய் தாளுங் கொண்டு
அரை துகிலொடு பட்டுவீக்கிக்
கோவணம் மேற் கொண்ட வேடம்
கோவையாக ஆரூரன் சொன்ன
பாவணத் தமிழ் பத்தும் வல்லார்க்குப்
பறையுந் தாஞ்செய்த பாவந் தானே.

திருச்சிற்றம்பலம்

திருச்சிற்றம்பலம்

பொன்னும் பொருளும் பெற உதவும் பதிகம்

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
திருமுதுகுன்றம் தேவாரத் திருப்பதிகம்

(ஏழாம் திருமுறை 25வது திருப்பதிகம்)


 திருமுதுகுன்றம்

 பொன்செய்த மேனியினீர்

 

பண் - நட்டராகம்         திருச்சிற்றம்பலம்


பொன்செய்த மேனியினீர் 
  புலித்தோலை அரைக்கசைத்தீர் 
முன்செய்த மூவெயிலும் 
  எரித்தீர்முது குன்றமர்ந்தீர் 
மின்செய்த நுண்ணிடையாள் 
  பரவையிவள் தன்முகப்பே 
என்செய்த வாறடிகேள் 7.25.1
  அடியேனிட் டளங்கெடவே. 
 
உம்பரும் வானவரும் 
  உடனேநிற்க வேயெனக்குச் 
செம்பொனைத் தந்தருளித் 
  திகழும்முது குன்றமர்ந்தீர் 
வம்பம ருங்குழலாள் 
  பரவையிவள் வாடுகின்றாள் 
எம்பெரு மான்அருளீர் 7.25.2
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
பத்தா பத்தர்களுக் 
  கருள்செய்யும் பரம்பரனே 
முத்தா முக்கணனே 
  முதுகுன்றம் அமர்ந்தவனே 
மைத்தா ருந்தடங்கண் 
   பரவையிவள் வாடாமே 
அத்தா தந்தருளாய் 7.25.3
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
மங்கையோர் கூறமர்ந்தீர் 
  மறைநான்கும் விரித்துகந்தீர் 
திங்கள் சடைக்கணிந்தீர் 
  திகழும்முது குன்றமர்ந்தீர் 
கொங்கைநல் லாள்பரவை 
  குணங்கொண்டிருந் தாள்முகப்பே 
அங்கண னேயருளாய் 7.25.4
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
மையா ரும்மிடற்றாய் 
  மருவார்புரம் மூன்றெரித்த 
செய்யார் மேனியனே 
  திகழும்முது குன்றமர்ந்தாய் 
பையா ரும்மரவே 
  ரல்குலாளிவள் வாடுகின்றாள் 
ஐயா தந்தருளாய் 7.25.5
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
நெடியான் நான்முகனும் 
  இரவியொடும் இந்திரனும் 
முடியால் வந்திறைஞ்ச 
  முதுகுன்றம் அமர்ந்தவனே 
படியா ரும்மியலாள் 
  பரவையிவள் தன்முகப்பே 
அடிகேள் தந்தருளாய் 7.25.6
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
கொந்தண வும்பொழில்சூழ் 
  குளிர்மாமதில் மாளிகைமேல் 
வந்தண வும்மதிசேர் 
  சடைமாமுது குன்றுடையாய் 
பந்தண வும்விரலாள் 
   பரவையிவள் தன்முகப்பே 
அந்தண னேயருளாய் 7.25.7
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
பரசா ருங்கரவா 
  பதினெண்கண முஞ்சூழ 
முரசார் வந்ததிர 
   முதுகுன்ற மமர்ந்தவனே 
விரைசே ருங்குழலாள் 
  பரவையிவள் தன்முகப்பே 
அரசே தந்தருளாய் 7.25.8
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
ஏத்தா திருந்தறியேன் 
  இமையோர்தனி நாயகனே 
மூத்தாய் உலகுக்கெல்லாம் 
  முதுகுன்றம் அமர்ந்தவனே 
பூத்தா ருங்குழலாள் 
  பரவையிவள் தன்முகப்பே 
கூத்தா தந்தருளாய் 7.25.9
  கொடியேன்இட் டளங்கெடவே. . 
 
பிறையா ருஞ்சடைஎம் 
  பெருமான் அருளாய்என்று 
முறையால் வந்தமரர் 
  வணங்கும்முது குன்றர்தம்மை 
மறையார் தங்குரிசில் 
  வயல்நாவலா ரூரன்சொன்ன 
இறையார் பாடல்வல்லார்க் 7.25.10
  கெளிதாஞ்சிவ லோகமதே. 

திருச்சிற்றம்பலம் 
 
 • இத்தலம் நடுநாட்டிலுள்ளது.
  சுவாமிபெயர் - பழமலைநாதர், தேவியார் - பெரியநாயகியம்மை. 

திருச்சிற்றம்பலம்

பொருள் பெறுவதற்கும் , வறுமை நீங்குதற்கும் ஓத வேண்டிய பதிகம்

நம்பி என்ற திருப்பதிகம்

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள்

(ஏழாம் திருமுறை)

 சுந்தரர் திருமுதுகுன்றம் வந்து இறைவனின் திருமுன்பு இத்திருபதிகத்தை  பாடி பன்னீராயிரம் பொன் பெற்றார் .

 

 மெய்யைமுற் றப்பொடிப்

திருச்சிற்றம்பலம்
645 மெய்யைமுற் றப்பொடிப் பூசியோர் நம்பி 7.63.1
      வேதம்நான் கும்விரித் தோதியோர் நம்பி 
 கையில்ஓர் வெண்மழு ஏந்தியோர் நம்பி 
      கண்ணு மூன்றுடை யாயொரு நம்பி 
 செய்ய நம்பிசிறு செஞ்சடை நம்பி 
     திரிபுரந் தீயெழச் செற்றதோர் வில்லால் 
 எய்த நம்பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி 
     எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. 
 
646 திங்கள் நம்பிமுடி மேல்அடி யார் பால் 7.63.2
      சிறந்த நம்பிபிறந் தஉயிர்க் கெல்லாம் 
 அங்கண் நம்பியருள் மால்விசும் பாளும் 
      அமரர் நம்பிகும ரன்முதல் தேவர் 
 தங்கள் நம்பிதவத் துக்கொரு நம்பி 
      தாதை என்றுன் சரண்பணிந் தேத்தும் 
 எங்கள் நம்பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி 
      எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. 
 
647 வருந்த அன்றுமத யானை உரித்த 7.63.3
      வழக்கு நம்பிமுழக் குங்கடல் நஞ்சம் 
 அருந்தும் நம்பிஅம ரர்க்கமு தீந்த 
      அருளென் நம்பிபொரு ளால்வரு நட்டம் 
 புரிந்த நம்பிபுரி நூலுடை நம்பி 
      பொழுதும் விண்ணும்முழு தும்பல வாகி 
 இருந்த நம்பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி 
      எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. 
 
648 ஊறு நம்பிஅமு தாஉயிர்க் கெல்லாம் 7.63.4
      உரிய நம்பிதெரி யம்மறை அங்கம் 
 கூறு நம்பிமுனி வர்க்கருங் கூற்றைக் 
      குமைத்த நம்பிகுமை யாப்புலன் ஐந்தும் 
 சீறு நம்பிதிரு வெள்ளடை நம்பி 
      செங்கண்வெள் ளைச்செழுங் கோட்டெரு தென்றும் 
 ஏறு நம்பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி 
     எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. 
 
649 குற்ற நம்பிகுறு கார்எயில் மூன்றைக் 7.63.5
      குலைத்த நம்பிசிலை யாவரை கையிற் 
 பற்று நம்பிபர மானந்த வெள்ளம் 
     பணிக்கும் நம்பிஎனப் பாடுத லல்லால் 
 மற்று நம்பிஉனக் கென்செய வல்லேன் 
      மதியி லேன்படு வெந்துயர் எல்லாம் 
 எற்று நம்பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி 
     எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. 
 
650 அரித்த நம்பிஅடி கைதொழு வார்நோய் 7.63.6
      ஆண்ட நம்பிமுன்னை ஈண்டுல கங்கள் 
 தெரித்த நம்பிஒரு சேவுடை நம்பி 
      சில்பலிக் கென்றகந் தோறுமெய் வேடம் 
 தரித்த நம்பிசம யங்களின் நம்பி 
      தக்கன்றன் வேள்விபுக் கன்றிமை யோரை 
 இரித்த நம்பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி 
      எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. 
 
651 பின்னை நம்பும்புயத் தான்நெடு மாலும் 7.63.7
      பிரமனும் என்றிவர் நாடியுங் காணா 
 உன்னை நம்பிஒரு வர்க்கெய்த லாமே 
      உலகு நம்பிஉரை செய்யும தல்லால் 
 முன்னைநம் பிபின்னும் வார்சடை நம்பி 
      முழுதிவை இத்தனை யுந்தொகுத் தாண்ட 
 தென்னை நம்பிஎம் பிரானாய நம்பி 
       எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. 
 
652 சொல்லை நம்பிபொரு ளாய்நின்ற நம்பி 7.63.8
       தோற்றம் ஈறுமுத லாகிய நம்பி 
 வல்லை நம்பிஅடி யார்க்கருள் செய்ய 
       வருந்தி நம்பிஉனக் காட்செய கில்லார் 
 அல்லல் நம்பிபடு கின்றதென் நாடி 
      அணங்கொரு பாகம்வைத் தெண்கணம் போற்ற 
 இல்ல நம்பியிடு பிச்சைகொள் நம்பி 
      எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. 
 
653 காண்டு நம்பிகழற் சேவடி என்றும் 7.63.9
      கலந்துனைக் காதலித் தாட்செய்கிற் பாரை 
 ஆண்டு நம்பியவர் முன்கதி சேர 
      அருளும் நம்பிகுரு மாப்பிறை பாம்பைத் 
 தீண்டுநம் பிசென்னி யிற்கன்னி தங்கத் 
      திருத்து நம்பிபொய்ச் சமண்பொரு ளாகி 
 ஈண்டு நம்பிஇமை யோர்தொழு நம்பி 
      எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. 
 
654 கரக்கும் நம்பிகசி யாதவர் தம்மை 7.63.10
     கசிந்தவர்க் கிம்மையோ டம்மையில் இன்பம் 
 பெருக்கும் நம்பி பெரு கக்கருத்தா... 
 ............ ............ ............ ........... 
 ............ ............ ............ ........... 
 
 
 இச்செய்யுளின் பிற்பகுதி சிதைந்து போயிற்று. 
 
திருச்சிற்றம்பலம் 
 
இச்செய்யுளின் பிற்பகுதி சிதைந்து போயிற்று.

திருச்சிற்றம்பலம்


பீடை தீரும், செல்வம் பெருகும், பேரருள் பெறும் வழி......இப்பேரண்டத்தை ஆள வேண்டுமா?.......வினையை வெல்லும் ஆயுதம்

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரத் திருப்பதிகம்

(மூன்றாம் திருமுறை 22வது திருப்பதிகம்)

 

 

திருப்பஞ்சாக்கரப்பதிகம்


துஞ்சலுந் துஞ்சலி Thevaramதுஞ்சலுந் துஞ்சலி லாத போழ்தினும்
நெஞ்சக நைந்து நினைமி னாடோறும்
வஞ்சக மற்றடி வாழ்த்த வந்தகூற்
றஞ்ச வுதைத்தன வஞ்செ ழுத்துமே. (01)


மந்திர நான்மறை யாகி வானவர்
சிந்தையு ணின்றவர் தம்மை யாள்வன
செந்தழ லோம்பிய செம்மை வேதியர்க்
கந்தியுண் மந்திர மஞ்செழுத்துமே. (02)


ஊனி லுயிர்ப்பை யொடுக்கி யொண்சுடர்
ஞான விளக்கினை யேற்றி நன்புலத்
தேனை வழிதிறந் தேத்து வார்க்கிடர்
ஆன கெடுப்பன வஞ்செழுத் துமே. (03)


நல்லவர் தீயரெ னாது நச்சினர்
செல்லல் கெடச்சிவ முத்தி காட்டுவ
கொல்ல நமன்றமர் கொண்டு போமிடத்
தல்லல் கெடுப்பன வஞ்செ ழுத்துமே. (04)


கொங்கலர் வன்மதன் வாளி யைந்தகத்
தங்குள பூதமு மஞ்ச வைம்பொழில்
தங்கர வின்பட மஞ்சுந் தம்முடை
அங்கையி லைவிர லஞ்செழுத்துமே. (05)


தும்மலிரும றொடர்ந்த போழ்தினும்
வெம்மை நரகம் விளைந்த போழ்தினும்
இம்மை வினையடர்த் தெய்தும் போழ்தினும்
அம்மையி னுந்துணை யஞ்செ ழுத்துமே. (06)


வீடு பிறப்பை யறுத்து மெச்சினர்
பீடை கெடுப்பன பின்னை நாடொறும்
மாடு கொடுப்பன மன்னு மாநடம்
ஆடி யுகப்பன வஞ்செ ழுத்துமே. (07)


வண்டம ரோதி மடந்தை பேணின
பண்டை யிராவணன் பாடி யுய்ந்தன
தொண்டர்கள் கொண்டு துதித்த பின்னவர்க்
கண்ட மளிப்பன வஞ்செழுத்துமே. (08)


கார்வண னான்முகன் காணுதற் கொணாச்
சீர்வணச் சேவடி செவ்வி நாடொறும்
பேர்வணம் பேசிப் பிதற்றும் பித்தர்கட்
கார்வண மாவன வஞ்செ ழுத்துமே. (09)


புத்தர் சமண்கழுக் கையர் பொய்கொளாச்
சித்தத் தவர்க டெளிந்து தேறின
வித்தக நீறணி வார்வி னைப்பகைக்
கத்திர மாவன வஞ்செ ழுத்துமே. (10)


நற்றமிழ் ஞானசம் பந்த னான்மறை
கற்றவன் காழியர் மன்ன னுன்னிய
அற்றமின் மாலையீ ரைந்து மஞ்செழுத்
துற்றன வல்லவ ரும்ப ராவரே. (11)

திருச்சிற்றம்பலம்

ஏழுலகும் ஆள வேண்டுமா?....நிலையான பெருஞ்செல்வம் வேண்டுமா?...பொன்னும், போகமும், புண்ணியமும் பெற

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
திருப்பிரமபுரம் தேவாரத் திருப்பதிகம்

(இரண்டாம் திருமுறை 40வது திருப்பதிகம்)

 திருப்பிரமபுரம்

 

 

எம்பிரான் எனக்கமுத  
 திருச்சிற்றம்பலம்

எம்பிரான் எனக்கமுத மாவானுந் தன்னடைந்தார்
தம்பிரான் ஆவானுந் தழலேந்து கையானுங்
 கம்பமா கரியுரித்த காபாலி கறைக்கண்டன்
 வம்புலாம் பொழிற்பிரம புரத்துறையும் வானவனே. 1.74.1

 தாமென்றும் மனந்தளராத் தகுதியராய் உலகத்துக்
 காமென்று சரண்புகுந்தார் தமைக்காக்குங் கருணையினான்
 ஓமென்று மறைபயில்வார் பிரமபுரத் துறைகின்ற
 காமன்றன் உடலெரியக் கனல்சேர்ந்த கண்ணானே. 1.74.2

நன்னெஞ்சே யுனையிரந்தேன் நம்பெருமான் திருவடியே
உன்னஞ்செய் திருகண்டாய் உய்வதனை வேண்டுதியேல்
 அன்னஞ்சேர் பிரமபுரத் தாரமுதை எப்போதும்
 பன்னுஞ்சீர் வாயதுவே பார்கண்ணே பரிந்திடவே. 1.74.3

 சாநாளின் றிம்மனமே சங்கைதனைத் தவிர்ப்பிக்குங்
 கோனாளுந் திருவடிக்கே கொழுமலர்தூ வெத்தனையுந்
 தேனாளும் பொழிற்பிரம புரத்துறையுந் தீவணனை
 நாநாளும் நல்நியமஞ் செய்தவன்சீர் நவின்றேத்தே. 1.74.4

 கண்ணுதலான் வெண்ணீற்றான் கமழ்சடையான் விடையேறி
 பெண்ணிதமாம் உருவத்தான் பிஞ்ஞகன்பேர் பலவுடையான்
 விண்ணுதலாத் தோன்றியசீர்ப் பிரமபுரந் தொழவிரும்பி
 எண்ணுதலாஞ் செல்வத்தை இயல்பாக அறிந்தோமே. 1.74.5

 எங்கேனும் யாதாகிப் பிறந்திடினுந் தன்னடியார்க்
 கிங்கேயென் றருள்புரியும் எம்பெருமான் எருதேறிக்
 கொங்கேயும் மலர்ச்சோலைக் குளிர்பிரம புரத்துறையுஞ்
 சங்கேயொத் தொளிர்மேனிச் சங்கரன்றன் தன்மைகளே. 1.74.6

சிலையதுவெஞ் சிலையாகத் திரிபுரமூன் றெரிசெய்த
 இலைநுனைவேற் தடக்கையன் ஏந்திழையா ளொருகூறன்
 அலைபுனல்சூழ் பிரமபுரத் தருமணியை அடிபணிந்தால்
 நிலையுடைய பெருஞ்செல்வம் நீடுலகிற் பெறலாமே. 1.74.7

 எரித்தமயிர் வாளரக்கன் வெற்பெடுக்கத் தோளொடுதாள்
 நெரித்தருளுஞ் சிவமூர்த்தி நீறணிந்த மேனியினான்
 உரித்தவரித் தோலுடையான் உறைபிரம புரந்தன்னைத்
 தரித்தமனம் எப்போதும் பெறுவார்தாம் தக்காரே. 1.74.8

 கரியானும் நான்முகனுங் காணாமைக் கனலுருவாய்
 அரியானாம் பரமேட்டி அரவஞ்சே ரகலத்தான்
 தெரியாதான் இருந்துறையுந் திகழ்பிரம புரஞ்சேர
 உரியார்தாம் ஏழுலகும் உடனாள உரியாரே. 1.74.9

 உடையிலார் சீவரத்தார் தன்பெருமை உணர்வரியான்
 முடையிலார் வெண்டலைக்கை மூர்த்தியாந் திருவுருவன்
 பெடையிலார் வண்டாடும் பொழிற்பிரம புரத்துறையுஞ்
 சடையிலார் வெண்பிறையான் தாள்பணிவார் தக்காரே. 1.74.10

 தன்னடைந்தார்க் கின்பங்கள் தருவானைத் தத்துவனைக்
 கன்னடைந்த மதிற்பிரம புரத்துறையுங் காவலனை
 முன்னடைந்தான் சம்பந்தன் மொழிபத்து மிவைவல்லார்
 பொன்னடைந்தார் போகங்கள் பலவடைந்தார் புண்ணியரே. 1.74.11 -

திருச்சிற்றம்பலம் - 

உணவும், உடையும் குறைவின்றிக் கிடைப்பதற்கு ஓதவேண்டிய பதிகம்


தம்மையே புகழ்ந்து இச்சை பேசினும்
சார்வினும் தொண்டர் தருகிலாப்
பொய்ம்மை யாளரைப் பாடாதே;
எந்தை புகலூர் பாடுமின்; புலவீர்காள்
இம்மையே தரும் சோறும் கூறையும்,
ஏத்தலாம்இடர் கெடலுமாம்
அம்மையே சிவலோகம் ஆள்வதற்கு
யாதும் ஐயுறவு இல்லையே


மிடுக்கு இலாதானை வீமனே,
விறல் விசயனே, வில்லுக்கு இவன் என்று
கொடுக்கிலாதானைப் பாரியே
என்று கூறினும் கொடுப்பார் இலை;
பொடிக்கொள் மேனி, எம் புண்ணியன்,
புகலூரைப் பாடுமின் புலவீர்காள்;
அடுக்குமேல் அமர் உலகம் ஆள்வதற்கு
யாதும் ஐயுறவு இல்லையே


காணியேல் பெரிது உடையனே,
கற்று நல்லனே, சுற்றம் நல்கிளை
பேணியே, விருந்து ஓம்புமே
என்று பேசினும் கொடுப்பார் இலை
பூணி பூண்டு உழப்புள் சிலம்பும்,
தண்புகலூர் பாடுமின், புலவீர்காள்,
ஆணியாய் அமருலகம் ஆள்வதற்கு,
யாதும் ஐயுறவு இல்லையே


நரைகள் போந்து மெய் தளர்ந்து,
மூத்து, உடல்நடுங்கி நிற்கும் இக்கிழவனை
வரைகள் போல், திரள் தோளனே
என்று வாழ்த்தினும் கொடுப்பார் இலை;
புரைவேள் ஏறு உடைப் புண்ணியன்
புகலூரைப் பாடுமின், புலவீர்காள்
அரையனாய் அமருலகம் ஆள்வதற்கு
யாதும் ஐயுறவு இல்லையே


வஞ்ச நெஞ்சனை, மா சழக்கனைப்
பாவியை, வழக்கு  இல்லøயைப்
பஞ்ச துட்டனை, சாதுவே
என்று பாடினும் கொடுப்பார் இலை;
பொன்செய் செஞ்சடைப் புண்ணியன்,
புகலூரைப் பாடுமின், புலவீர்காள்;
நெஞ்சில் நோய் அறுத்து,
உஞ்சுபோவதற்கு யாதும் ஐயுறவு இல்லையே


நலம் இலாதானை, நல்லனே என்று,
நரைத்த மாந்தரை, இளையனே
குலம் இலாதானைக் குலவனே என்று
கூறினும் கொடுப்பார் இலை;
புலம் எலாம் வெறி கமழும் பூம்
புகலூரைப் பாடுமின், புலவீர்காள்
அலமராது அமருலகம் ஆள்வதற்கு
யாதும் ஐயுறவு இல்லையே


நோயனைத், தடந்தோளனே என்று,
நொய்ய மாந்தரை, விழுமிய
தாய் அன்றோ புலவோர்க்கு எலாம் என்று
சாற்றினும் கொடுப்பார் இலை;
போய் உழன்று கண் குழியாதே,
எந்தை புகலூர் பாடுமின், புலவீர்காள்;
ஆயம் இன்றிப் போய், அண்டம்
ஆள்வதற்கு யாதும் ஐயுறவு இல்லையே


எள் விழுந்த இடம் பார்க்கும் ஆகிலும்
ஈக்கும் ஈகிலன் ஆகிலும்
வள்ளலே, எங்கள் மைந்தனே
என்று வாழ்த்தினும் கொடுப்பார் இலை;
புள் எலாம் சென்று சேரும் பூம்
புகலூரைப் பாடுமின், புலவீர்காள்;
அல்லல் பட்டு அழுந்தாது போவதற்கு
யாதும் ஐயுறவு இல்லையே


கற்றிலாதானைக், கற்று நல்லனே
காமதேவனை ஒக்குமே
முற்றிலாதானை, முற்றனே  என்று
மொழியினும் கொடுப்பார் இலை;
பொத்தில் ஆந்தைகள் பாட்டு அறாப்
புகலூரைப் பாடுமின், புலவீர்காள்;
அத்தனாய் அமருலகம் ஆள்வதற்கு
யாதும் ஐயுறவு இல்லையே


தையலாருக்கு ஓர் காமனே என்றும்,
சால நல் வழக்குடையனே
கைஉலாவிய வேலனே என்று,
கழறினும் கொடுப்பார் இலை;
பொய்கை ஆவியில் மேதியாய்
புகலூரைப் பாடுமின், புலவீர்காள்;
ஐயனாய் அமருலகம் ஆள்வதற்கு,
யாதும் ஐயுறவு இல்லையே


செறுவினில் செழும் கமலம் ஓங்கு
தென்புகலூர் மேவிய செல்வனை
நறவம் பூம்பொழில் நாவலூரன், வனப்பகை
அப்பன், சடையன் தன்
சிறுவன், வன் தொண்டன், ஊரன், பாடிய
பாடல் பத்து இவை வல்லவர்
அறவனார் அடி சென்று சேர்வதற்கு,
யாதும் ஐயுறவு இல்லையே


திருச்சிற்றம்பலம்.வாழ்க்கையில் வளம்பெற

(வாழ்க்கையில் வளம்பெற இப்பதிகத்தை ஓதி வரவும். குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஞாபக சக்தியை அளித்து படிப்பில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அளிக்கக் கூடிய பதிகம். குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே ஓதி வந்தால் ஞான வளத்தை சிவனருளால் எளிதில் பெற முடியும்.)


 
Nalamigu Padhigangal 40 Vol 1


தோடு டையசெவி யன்விடை யேறியோர் துõவெண் மதிசூடிக்
காடு டையசுடலைப் பொடி பூசியென் னுள்ளங் கவர் கள்வன்
ஏடு டையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்த அருள் செய்த
பீடு டையபிர மாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே.


முற்ற லாமையிள நாகமோ டேனமுளைக் கொம் பவைபூண்டு
வற்ற லோடுகல னாப்பலி தேர்ந்தென துள்ளங் கவர் கள்வன்
கற்றல் கேட்ட லுடை யார்பெரி யார்கழல் கையால் தொழுதேத்தப்
பெற்ற மூர்ந்தபிர மாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே.


நீர்ப ரந்த நிமிர் புன்சடை மேலோர் நிலாவெண் மதிசூடி
ஏர்ப ரந்தயின வெள்வளை சோரஎன் உள்ளங் கவர்கள்வன்
ஊர்ப ரந்தவுல கின்முத லாகிய ஓரூரிது வென்னப்
பேர்ப ரந்தபிர மாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே.


விண்ம கிழ்ந்தமதி லெய்த்து மன்றி விளங்கு தலையோட்டில்
உன்ம கிழ்ந்துபலி தேரிய வந்தென துள்ளங் கவர்கள்வன்
மன்ம கிழ்ந்தஅர வம்மலர்க் கொன்றை மலிந்த வரைமார்பில்
பெண்ம கிழ்ந்த பிரமாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே.
.
ஒருமை பெண்மையுடை யன்சடை யன்விøடையூரும் இவனென்ன
அருமை யாகவுரை செய்ய அமர்ந்தென துள்ளங் கவர்கள்வன்
கருமை பெற்ற கடல் கொள்ள மிதந்ததோர் காலம் இதுவென்னப்
பெருமை பெற்றபிர மாபுரமேவிய பெம்மா னிவனன்றே.
மறை கலந்தஒலி பாடலோடு ஆடலராகி மழுவேந்தி
இறை கலந்த இனவெள் வளைசோர என்னுள்ளங் கவர்கள்வன்
கறை கலந்த கடியார் பொழில் நீடுயர் சோலைக் கதிர் சிந்தப்
பிறை கலந்த பிரமா புரமேவிய பெம்மான் இவனன்றே.


சடை மூயங்கு புனலன் அனலன் எரிவீசிச் சதிர்வெய்த
உடை மூயங்கு மரவோடுழி தந்தென துள்ளங் கவர்கள்வன்
கடன் மூயங்கு கழிசூழ் குளிர்காலைம் பொன்னஞ் சிறகன்னம்
பெடை மூயங்குபிர மாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே.


வியரிலங்கு வரையுந்திய தோள்களை வீரம் விளைவித்த
உயரிலங்கை அரையன் வலிசெற் றெனதுள்ளங் கவர்கள்வன்
துயரிலங்கும் உலகிற்பல ஊழிகள் தோன்றும் பொழுதெல்லாம்
பெயரிலங்குபிர மாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே.


தாணுதல் செய்திறை காணிய மாலொடு தாண்டா மரையானும்
நீணுதல் செய்தொழியந் நிமிர்ந்தான் எனதுள்ளங் கவர்கள்வன்
வாணுதல் செய் மகளிர் முதலாகிய வையத்தவர் ஏத்தப்
பேணுதல் செய்பிர மாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே.


புத்த ரோடுபொறியில் சமணும் புறங்கூற நெறிநில்லா
ஒத்த சொல்ல உலகம் பலிதேர்ந் தெனதுள்ளங் கவர்கள்வன்
மத்த யானை மறுகவ்வுரி போர்த்ததோர் மாயம் இதுவென்னப்
பித்தர் போலும்பிர மாபுரம் மேவிய பெம்மா னிவனன்றே.


அரு நெறிய மறைவல்ல முனியகன் பொய்கை அலர்மேய
பெரு நெறியபிரமாபுர மேவிய பெம்மான் இவன்றன்னை
ஒரு நெறிய மனம் வைத்துணர் ஞானசம்பந்தன் உரைசெய்த
திரு நெறிய தமிழ்வல்லவர் தொல்வினை தீர்தல் எளிதாமே.


திருச்சிற்றம்பலம்

  *


இந்த பதிகத்தை ஓதினால் உணவுக்கு என்றும் பஞ்சம் இருக்காது.

பாடியவர்: திருநாவுக்கரசர் தலம் : தில்லை சிதம்பரம்

அன்னம் பாலிக்கும் தில்லைச் சிற்றம்பலம்
பொன்னம் பாலிக்கும் மேலும் இப்பூமிசை
என்னன் பாலிக்கு மாறு கண்டின்புற
இன்னம் பாலிக்குமோ இப்பிறவியே

அரும்பற்றப்பட ஆய்மலர் கொண்டுநீர்
சுரும்பற்றப்படத் தூவித் தொழுமினோ
கரும்பற்றச் சிலைக் காமனைக் காய்ந்தவன்
பெரும்பற்றப்புலியூர் எம் பிரானையே

அரிச்சுற்ற விøனாயால் அடர்ப்புண்டு நீர்
எரிச்சுற்றக் கிடந்தார் என்ற யலவர்
சிரிச்சுற்றுப் பல பேசப்படா முனம்
திருச்சிற்றம்பலஞ் சென்றடைந் துய்ம்மினே

அல்லல் என் செயும் அருவினை என்செயும்
தொல்லை வல்வினைத் தொந்தந்தான்என்செயும்
தில்லை மாநகர்ச் சிற்றம்பல வாணார்க்கு
எல்லை இல்லதோர் அடிமை பூண்டேனுக்கே

ஊனில் ஆவி உயிர்க்கும் பொழுதெலாம்
நான் நிலாவி யிருப்பன் என் நாதனைத்
தேன் நிலாவிய சிற்றம் பலவனார்
வான் நிலாவி யிருக்கவும் வைப்பரே.

சிட்டர் வானவர் சென்று வரங் கொளும்
சிட்டர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலத்துறை
சிட்டன் சேவடி கைதொழச் செல்லும்அச்
சிட்டர்பால் அணுகான் செறு காலனே.

ஒருத்தனார் உலகங்கட் கொரு சுடர்
திருத்தனார் தில்லைச் சிற்றம் பலவனார்
விருத்தனார் இளையார் விடமுண்ட எம்
அருத்தனார் அடியாரை யறிவரே

விண் நிறைந்ததோர் வெவ்வழலின் உரு
எண் நிறைந்த இருவர்க்கு அறிவொணாக்
கண் நிறைந்த கடி பொழில் அம்பலத்
துள் நிறைந்த நின்றாடும் ஒருவனே

வில்லை வட்டப்பட வாங்கி அவுணர்தம்
வல்லை வட்டம்மதில் மூன்றுடன் மாய்த்தவன்
தில்லை வட்டந்திசை கைதொழுவார் வினை
ஒல்லை வட்டங் கடந்தோடுதல் உண்மையே

நாடி நாரணன் நான்முகன் என்றிவர்
தேடியுந் திரிந்துங் காண வல்லரோ
மாட மாளிகை சூழ் தில்லை யம்பலத்(து)
ஆடி பாதம் என் நெஞ்சுள் இருக்கவே

மதுர வாய்மொழி மங்கையோர் பங்கினன்
சதுரன் சிற்றம்பலவன் திருமலை
அதிர ஆர்த்தெடுத்தான் முடிபத்து இற
மிதி கொள் சேவடி சென்றடைந் துய்மினே

*

திருச்சிற்றம்பலம்


 பொருள் பெறுதற்கு ஓதவேண்டிய திருப்பதிகம்
திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
திருவீழிமிழலை தேவாரத் திருப்பதிகம்

(முதல் திருமுறை 20வது திருப்பதிகம்)

 


தடநில வியமலை

206தடநில வியமலை நிறுவியொர் தழலுமிழ் தருபட அரவுகொ
டடல்அசு ரரொடம ரர்கள்அலை கடல்கடை வுழியெழு மிகுசின
விடமடை தருமிட றுடையவன் விடைமிசை வருமவ னுறைபதி
திடமலி தருமறை முறையுணர் மறையவர் நிறைதிரு மிழலையே.
1.20.1
207தரையொடு திவிதல நலிதரு தகுதிற லுறுசல தரனது
வரையன தலைவிசை யொடுவரு திகிரியை அரிபெற அருளினன்
உரைமலி தருசுர நதிமதி பொதிசடை யவனுறை பதிமிகு
திரைமலி கடல்மண லணிதரு பெறுதிடர் வளர்திரு மிழலையே.
1.20.2
208மலைமகள் தனையிகழ் வதுசெய்த மதியறு சிறுமன வனதுயர்
தலையினொ டழலுரு வனகரம் அறமுனி வுசெய்தவ னுறைபதி
கலைநில வியபுல வர்களிடர் களைதரு கொடைபயில் பவர்மிகு
சிலைமலி மதில்புடை தழுவிய திகழ்பொழில் வளர்திரு மிழலையே.
1.20.3
209மருவலர் புரமெரி யினின்மடி தரவொரு கணைசெல நிறுவிய
பெருவலி யினன்நலம் மலிதரு கரனுர மிகுபிணம் அமர்வன
இருளிடை யடையுற வொடுநட விசையுறு பரனினி துறைபதி
தெருவினில் வருபெரு விழவொலி மலிதர வளர்திரு மிழலையே.
1.20.4
210அணிபெறு வடமர நிழலினி லமர்வொடு மடியிணை யிருவர்கள்
பணிதர அறநெறி மறையொடு மருளிய பரனுறை விடமொளி
மணிபொரு வருமர கதநில மலிபுன லணைதரு வயலணி
திணிபொழில் தருமணம் மதுநுக ரறுபத முரல்திரு மிழலையே.
1.20.5
211வசையறு வலிவன சரவுரு வதுகொடு நினைவரு தவமுயல்
விசையன திறன்மலை மகளறி வுறுதிற லமர்மிடல்கொடுசெய்து
அசைவில படையருள் புரிதரு மவனுறை பதியது மிகுதரு
திசையினின் மலர்குல வியசெறி பொழின்மலி தருதிரு மிழலையே.
1.20.6
212நலமலி தருமறை மொழியொடு நதியுறு புனல்புகை ஒளிமுதல்
மலரவை கொடுவழி படுதிறன் மறையவ னுயிரது கொளவரு
சலமலி தருமற லிதனுயிர் கெடவுதை செய்தவர னுறைபதி
(*)திலகமி தெனவுல குகள்புகழ் தருபொழி லணிதிரு மிழலையே.
(*) திலதமிதென என்றும் பாடம்.
1.20.7
213அரனுறை தருகயி லையைநிலை குலைவது செய்ததச முகனது
கரமிரு பதுநெரி தரவிரல் நிறுவிய கழலடி யுடையவன்
வரன்முறை யுலகவை தருமலர் வளர்மறை யவன்வழி வழுவிய
சிரமது கொடுபலி திரிதரு சிவனுறை பதிதிரு மிழலையே.
1.20.8
214அயனொடும் எழிலமர் மலர்மகள் மகிழ்கண னளவிட லொழியவொர்
பயமுறு வகைதழல் நிகழ்வதொர் படியுரு வதுவர வரன்முறை
சயசய வெனமிகு துதிசெய வெளியுரு வியவவ னுறைபதி
செயநில வியமதில் மதியது தவழ்தர வுயர்திரு மிழலையே.
1.20.9
215இகழுரு வொடுபறி தலைகொடு மிழிதொழில் மலிசமண் விரகினர்
திகழ்துவ ருடையுடல் பொதிபவர் கெடஅடி யவர்மிக அருளிய
புகழுடை யிறையுறை பதிபுன லணிகடல் புடைதழு வியபுவி
திகழ்சுரர் தருநிகர் கொடையினர் செறிவொடு திகழ்திரு மிழலையே.
1.20.10
216சினமலி கரியுரி செய்தசிவ னுறைதரு திருமிழ லையைமிகு
தனமனர் சிரபுர நகரிறை தமிழ்விர கனதுரை யொருபதும்
மனமகிழ் வொடுபயில் பவரெழின் மலர்மகள் கலைமகள் சயமகள்
இனமலி புகழ்மக ளிசைதர இருநில னிடையினி தமர்வரே.
1.20.11

திருச்சிற்றம்பலம்


திருச்சிற்றம்பலம்

தொழில், விவசாயம், வியாபாரம் - இவற்றில் வருவாய் பெருக்கவும் படிக்க வேண்டிய பதிகம் :-

 

 பாடியவர்: திருஞானசம்பந்தர் தலம்: திருவீழிமிழலைவாசிதீரவே, காசு நல்குவீர்;
மாசுஇல் மிழலையீர்; ஏசல் இல்லையே


இறைவர் ஆயினீர்; மறைகொள் மிழலையீர்;
கறைகொள் காசினை, முறைமை நல்குமே

செய்யமேனியீர்; மெய்கொள் மிழலையீர்;
பைகொள் அரவினீர்;உய்ய நல்குமே

நீறு பூசினீர்; ஏறு அது ஏறினீர்;
கூறு மிழலையீர்;பேறும் அருளுமே

காமன்வேவ, ஓர் தூமக் கண்ணினீர்;
நாம மிழலையீர்; சேமம் நல்குமே

பிணிகொள் சடையினீர்; மணிகொள் மிடறினீர்;
அணிகொள் மிழலையீர்; பணிகொண்டு அருளுமே

மங்கை பங்கினீர்; துங்க மிழலையீர்;
கங்கை முடியினீர்; சங்கை தவிர்மினே

அரக்கன் நெரிதர, இரக்கம் எய்தினீர்;
பரக்கும் மிழலையீர்; கரக்கை தவிர்மினே

அயனும் மாலுமாய் முயலும் முடியினீர்;
இயலும் மிழலையீர்; பயனும் அருளுமே

பறிகொள் தலையினார், அறிவது அறிகிலார்;
வெறிகொள் மிழலையீர்; பிரிவது அரியதே

காழிமா நகர் வாழி சம்பந்தன்,
வீழிமிழலை மேல், தாழும் மொழிகளே

திருச்சிற்றம்பலம்


உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்க்
கருவாய் உயிராய்க் கதியாய் விதியாய்க்
குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே!!


{ [இந்த பாடல்-சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ரசமான சம்பவம்]
இது கணேச சர்மா உபன்யாசத்தில் சொன்னது

[இந்த தகவல் நெட்டிலிருந்து காபி பண்ணினேன்]

ஒரு நல்ல அந்தணர் (சங்கீத வித்வான்), காஞ்சி பெரியவாளை – சந்திரசேகர சரஸ்வதி சுவாமிகளை தரிசிக்க வந்து இருந்தார். வறுமை நிலையில் குடும்பம். அந்த நிலையை போக்க, செல்வத்தை பெருக்க, ஏதாவது மந்திரம், தந்திரம், பிரார்த்தனை உண்டா என்று பெரியவாளிடம் வினவினார்.

பெரியவா : நான் சொல்வான் ஏன், உனக்கே தான் தெரியுமே, நீ தான் சங்கீத வித்வான் ஆச்சே

அந்தணர் : இல்லையே. நான் ஏதோ பாட்டு தான் பாட்டுவேன். மந்திரம், தந்திரம் எல்லாம் தெரியாது !

பெரியவா : திருபுகழ்ல உனக்கு பரிச்சியம் உண்டில்ல, நோக்கு கந்தர் அநுபூதி தெரியுமோ ?

அந்தணர் : ஓ, மனப்பாடமா, நான்னா தெரியும்…..

பெரியவா : அநுபூதியிலே அருணகிரிநாதரே அத கேக்குராரே !

அந்தணருக்கோ ஒரே அதிர்ச்சியாக இருந்தது, கந்தர் அநுபூதியோ ஞான மயமான நூல், அதில் இகத்துக்கு (பணத்துக்கு) என்ன கேட்டு இருக்க போறார்…..

அந்தணர் : எனக்கு புரியலையே, பெரியவாள் புரியற மாதிரி சொன்னால் சுபம்.

பெரியவாள் : எங்க கடைசி பாட்ட பாடு…

(எங்கும் நிசப்தம். வெண்கல குரல். ஸ்வரம், லயம் சேர்த்து அந்தணர் மேலே உள்ள பாடலை பாடுகிறார்….. நல்ல சாரீரம். கண்ணை மூடி ஆழ்ந்து ரசித்தார் பெரியவாள்)

பெரியவா : எங்க கடைசி வரிய சொல்லு…

அந்தணர் : குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே!


பெரியவாள் : பாத்தியா இதுல இருக்கு பாரு

அந்தணர் : …….!?!……. (அவருக்கு இன்னும் புரியல)

பெரியவாள் : மெல்ல கடைசி வரிய, ஒரு ஒரு வாரத்தையா திருப்பி சொல்லு.

அந்தணர் : குருவாய்….. வருவாய்….. அருள்வாய்….. குகனே!

பெரியவாள் : பாத்தியா ‘வருவாய் அருள்வாய் குகனே, வருவாய் அருள்வாய் குகனே’ அப்பிடீன்னு கேக்குறார்

அவர்க்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது, நமக்கும் தான் !!! பதத்தை பிரித்து படியுங்கள், ’குருவாய்…, வருவாய் அருள்வாய் குகனே!’ {குருவாய், நீ வந்து வருவாய் (பணம்) தருவாய் குகனே}

பெரியவா : அவர் எப்படி வேணாலும் சொல்லி இருக்கட்டும், ஆனா நாம இப்படி கேக்கலாம்ல… அதே குருவான சுவாமிநாதன், நமக்கு பரத்துடன், இகத்தையும் கொடுத்து விட்டு போறார். அதுனால, இதுக்கு மேல என்ன பெரிய மந்திரம் வேணும். இதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லி வா… உன்னுடைய கஷ்டம் எல்லாம் தீரும்.

 

திருச்சிற்றம்பலம்

  நியாயமான முறையில் செல்வ செழிப்பினை பெற .....

தங்க மழை பொழியும் தங்க ஆனந்தக் களிப்பு


 http://vivekaanandan.blogspot.in/2014/08/blog-post_317.html


திருச்சிற்றம்பலம்


நாம் கோடீஸ்வரராக வாழ என்ன செய்ய வேண்டும்?

 http://vivekaanandan.blogspot.in/2011/11/blog-post_7828.html
திருச்சிற்றம்பலம்

 

திருச்சிற்றம்பலம்


திருச்சிற்றம்பலம்


 தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல் போற்றி!
ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடிபோற்றி!
வாழிதிரு நாவலூர் வன்தொண்டர் பதம் போற்றி!
ஊழிமலி திருவாத வூரர் திருத்தாள் போற்றி!

வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவளஞ் சுரக்க மன்னன்
 கோன்முறை யரசு செய்க குறைவிலா துயிர்கள் வாழ்க
 நான் மறை யறங்க ளோங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க 
மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக வுலக மெல்லாம்


5 comments:

siva e said...

ஏழாம் திருமுறை 5 ஆம் திருப்பதிகம்
நெய்யும் பாலும் தயிரும் கொண்டு ....
என தொடங்குகின்ற பாட்டில்...

3 மற்றும் 4 ஆகிய பகுதிகள் விடுபட்டுள்ளன என்பதை தங்களின் மேலான கவணத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன்.

அவை

பெற்ற போழ்தும் பெறாத போழ்தும்
பேணி உம்கழல் ஏத்துவார்கள்
மற்றோர் பற்றிலர் என்றிரங்கி
மதியுடையவர் செய்கை செய்வீர்
அற்ற போழ்தும் அலந்த போழ்தும்
ஆபற்காலத் தடிகேள் உம்மை
ஒற்றி வைத்திங் குண்ணலாமோ
ஓணகாந்தன் தளியுளீரே... 3


வல்லதெல்லாம் சொல்லி உம்மை
வாழ்த்தினாலும் வாய்திறந் தொண்
றில்லை என்னீர் உண்டும் என்னீர்
எம்மை ஆள்வான் இருப்பதென்நீர்
பல்லை உக்க படு தலையிற்
பகலெல்லாம் போய்ப் பலிதிரிந்திங்
கொல்லை வாழ்க்கை ஒழிய மாட்டீர்
ஓணகாந்தன் தளியுளீரே....4


siva e said...

ஏழாம் திருமுறை 5 ஆம் திருப்பதிகம்
நெய்யும் பாலும் தயிரும் கொண்டு ....
என தொடங்குகின்ற பாட்டில்...

3 மற்றும் 4 ஆகிய பகுதிகள் விடுபட்டுள்ளன என்பதை தங்களின் மேலான கவணத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன்.

அவை

பெற்ற போழ்தும் பெறாத போழ்தும்
பேணி உம்கழல் ஏத்துவார்கள்
மற்றோர் பற்றிலர் என்றிரங்கி
மதியுடையவர் செய்கை செய்வீர்
அற்ற போழ்தும் அலந்த போழ்தும்
ஆபற்காலத் தடிகேள் உம்மை
ஒற்றி வைத்திங் குண்ணலாமோ
ஓணகாந்தன் தளியுளீரே... 3


வல்லதெல்லாம் சொல்லி உம்மை
வாழ்த்தினாலும் வாய்திறந் தொண்
றில்லை என்னீர் உண்டும் என்னீர்
எம்மை ஆள்வான் இருப்பதென்நீர்
பல்லை உக்க படு தலையிற்
பகலெல்லாம் போய்ப் பலிதிரிந்திங்
கொல்லை வாழ்க்கை ஒழிய மாட்டீர்
ஓணகாந்தன் தளியுளீரே....4


siva e said...

ஏழாம் திருமுறை 5 ஆம் திருப்பதிகம்
நெய்யும் பாலும் தயிரும் கொண்டு ....
என தொடங்குகின்ற பாட்டில்...

3 மற்றும் 4 ஆகிய பகுதிகள் விடுபட்டுள்ளன என்பதை தங்களின் மேலான கவணத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன்.

அவை

பெற்ற போழ்தும் பெறாத போழ்தும்
பேணி உம்கழல் ஏத்துவார்கள்
மற்றோர் பற்றிலர் என்றிரங்கி
மதியுடையவர் செய்கை செய்வீர்
அற்ற போழ்தும் அலந்த போழ்தும்
ஆபற்காலத் தடிகேள் உம்மை
ஒற்றி வைத்திங் குண்ணலாமோ
ஓணகாந்தன் தளியுளீரே... 3


வல்லதெல்லாம் சொல்லி உம்மை
வாழ்த்தினாலும் வாய்திறந் தொண்
றில்லை என்னீர் உண்டும் என்னீர்
எம்மை ஆள்வான் இருப்பதென்நீர்
பல்லை உக்க படு தலையிற்
பகலெல்லாம் போய்ப் பலிதிரிந்திங்
கொல்லை வாழ்க்கை ஒழிய மாட்டீர்
ஓணகாந்தன் தளியுளீரே....4


siva e said...

ஏழாம் திருமுறை 5 ஆம் திருப்பதிகம்
நெய்யும் பாலும் தயிரும் கொண்டு ....
என தொடங்குகின்ற பாட்டில்...

3 மற்றும் 4 ஆகிய பகுதிகள் விடுபட்டுள்ளன என்பதை தங்களின் மேலான கவணத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன்.

அவை

பெற்ற போழ்தும் பெறாத போழ்தும்
பேணி உம்கழல் ஏத்துவார்கள்
மற்றோர் பற்றிலர் என்றிரங்கி
மதியுடையவர் செய்கை செய்வீர்
அற்ற போழ்தும் அலந்த போழ்தும்
ஆபற்காலத் தடிகேள் உம்மை
ஒற்றி வைத்திங் குண்ணலாமோ
ஓணகாந்தன் தளியுளீரே... 3


வல்லதெல்லாம் சொல்லி உம்மை
வாழ்த்தினாலும் வாய்திறந் தொண்
றில்லை என்னீர் உண்டும் என்னீர்
எம்மை ஆள்வான் இருப்பதென்நீர்
பல்லை உக்க படு தலையிற்
பகலெல்லாம் போய்ப் பலிதிரிந்திங்
கொல்லை வாழ்க்கை ஒழிய மாட்டீர்
ஓணகாந்தன் தளியுளீரே....4


siva e said...

நெய்யும் பாலும் தயிரும் கொண்டு ....

என்ற பதிகத்தில் 3 மற்றும் 4 வது பகுதி விடுபட்டுள்ளது..
என்பதனை தங்களது மேலான கவணத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன்.

சரி செய்யவும்
திருச்சிற்றம்பலம்.