Sunday, August 25, 2013

பொன்னும் பொருளும் பெற உதவும் பதிகம்

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
திருமுதுகுன்றம் தேவாரத் திருப்பதிகம்'

 

(ஏழாம் திருமுறை 25வது திருப்பதிகம்)


 திருமுதுகுன்றம்

 பொன்செய்த மேனியினீர்

 

பண் - நட்டராகம் திருச்சிற்றம்பலம்
பொன்செய்த மேனியினீர் 
  புலித்தோலை அரைக்கசைத்தீர் 
முன்செய்த மூவெயிலும் 
  எரித்தீர்முது குன்றமர்ந்தீர் 
மின்செய்த நுண்ணிடையாள் 
  பரவையிவள் தன்முகப்பே 
என்செய்த வாறடிகேள் 7.25.1
  அடியேனிட் டளங்கெடவே. 
 
உம்பரும் வானவரும் 
  உடனேநிற்க வேயெனக்குச் 
செம்பொனைத் தந்தருளித் 
  திகழும்முது குன்றமர்ந்தீர் 
வம்பம ருங்குழலாள் 
  பரவையிவள் வாடுகின்றாள் 
எம்பெரு மான்அருளீர் 7.25.2
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
பத்தா பத்தர்களுக் 
  கருள்செய்யும் பரம்பரனே 
முத்தா முக்கணனே 
  முதுகுன்றம் அமர்ந்தவனே 
மைத்தா ருந்தடங்கண் 
   பரவையிவள் வாடாமே 
அத்தா தந்தருளாய் 7.25.3
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
மங்கையோர் கூறமர்ந்தீர் 
  மறைநான்கும் விரித்துகந்தீர் 
திங்கள் சடைக்கணிந்தீர் 
  திகழும்முது குன்றமர்ந்தீர் 
கொங்கைநல் லாள்பரவை 
  குணங்கொண்டிருந் தாள்முகப்பே 
அங்கண னேயருளாய் 7.25.4
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
மையா ரும்மிடற்றாய் 
  மருவார்புரம் மூன்றெரித்த 
செய்யார் மேனியனே 
  திகழும்முது குன்றமர்ந்தாய் 
பையா ரும்மரவே 
  ரல்குலாளிவள் வாடுகின்றாள் 
ஐயா தந்தருளாய் 7.25.5
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
நெடியான் நான்முகனும் 
  இரவியொடும் இந்திரனும் 
முடியால் வந்திறைஞ்ச 
  முதுகுன்றம் அமர்ந்தவனே 
படியா ரும்மியலாள் 
  பரவையிவள் தன்முகப்பே 
அடிகேள் தந்தருளாய் 7.25.6
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
கொந்தண வும்பொழில்சூழ் 
  குளிர்மாமதில் மாளிகைமேல் 
வந்தண வும்மதிசேர் 
  சடைமாமுது குன்றுடையாய் 
பந்தண வும்விரலாள் 
   பரவையிவள் தன்முகப்பே 
அந்தண னேயருளாய் 7.25.7
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
பரசா ருங்கரவா 
  பதினெண்கண முஞ்சூழ 
முரசார் வந்ததிர 
   முதுகுன்ற மமர்ந்தவனே 
விரைசே ருங்குழலாள் 
  பரவையிவள் தன்முகப்பே 
அரசே தந்தருளாய் 7.25.8
  அடியேன்இட் டளங்கெடவே. 
 
ஏத்தா திருந்தறியேன் 
  இமையோர்தனி நாயகனே 
மூத்தாய் உலகுக்கெல்லாம் 
  முதுகுன்றம் அமர்ந்தவனே 
பூத்தா ருங்குழலாள் 
  பரவையிவள் தன்முகப்பே 
கூத்தா தந்தருளாய் 7.25.9
  கொடியேன்இட் டளங்கெடவே. . 
 
பிறையா ருஞ்சடைஎம் 
  பெருமான் அருளாய்என்று 
முறையால் வந்தமரர் 
  வணங்கும்முது குன்றர்தம்மை 
மறையார் தங்குரிசில் 
  வயல்நாவலா ரூரன்சொன்ன 
இறையார் பாடல்வல்லார்க் 7.25.10
  கெளிதாஞ்சிவ லோகமதே. 

திருச்சிற்றம்பலம் 
 
 • இத்தலம் நடுநாட்டிலுள்ளது.
  சுவாமிபெயர் - பழமலைநாதர், தேவியார் - பெரியநாயகியம்மை


சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
திருஓணகாந்தன்றளி தேவாரத் திருப்பதிகம்

(ஏழாம் திருமுறை 5வது திருப்பதிகம்)

திருஓணகாந்தன்றளி

 

 நெய்யும் பாலுந் தயிருங் 

 

திருச்சிற்றம்பலம்
நெய்யும் பாலுந் தயிருங் கொண்டு 
  நித்தல் பூசை செய்ய லுற்றார் 
கையி லொன்றுங் காண மில்லைக் 
  கழல டிதொழு துய்யின் அல்லால் 
ஐவர் கொண்டிங் காட்ட ஆடி 
  ஆழ்கு ழிப்பட் டழுந்து வேனுக் 
குய்யு மாறொன் றருளிச் செய்யீர் 
  ஓண காந்தன் தளியு ளீரே. 7.05.1
 
திங்கள் தங்கு சடைக்கண் மேலோர் 
  திரைகள் வந்து புரள வீசுங் 
கங்கை யாளேல் வாய்தி றவாள் 
  கணப தியேல் வயிறு தாரி 
அங்கை வேலோன் குமரன் பிள்ளை 
  தேவி யார்கொற் றட்டி யாளால் 
உங்க ளுக்காட் செய்ய மாட்டோம் 
  ஓண காந்தன் தளியு ளீரே. 7.05.2
 
பெற்ற போழ்தும் பெறாத போழ்தும் 
  பேணி யும்கழல் ஏத்து வார்கள் 
மற்றோர் பற்றிலர் என்றி ரங்கி 
  மதியு டையவர் செய்கை செய்யீர் 
அற்ற போழ்தும் அலந்த போழ்தும் 
  ஆவற் காலத் தடிகேள் உம்மை 
ஒற்றி வைத்திங் குண்ண லாமோ 
  ஓண காந்தன் தளியு ளீரே. 7.05.3
 
வல்ல தெல்லாம் சொல்லி உம்மை 
  வாழ்த்தி னாலும் வாய்தி றந்தொன் 
றில்லை என்னீர் உண்டும் என்னீர் 
  எம்மை ஆள்வான் இருப்ப தென்னீர் 
பல்லை யுக்கப் படுத லையிற் 
  பகல்எ லாம்போய்ப் பலிதி ரிந்திங் 
கொல்லை வாழ்க்கை ஒழிய மாட்டீர் 
  ஓண காந்தன் தளியு ளீரே. 7.05.4
 
கூடிக் கூடித் தொண்டர் தங்கள் 
  கொண்ட பாணி குறைப டாமே 
ஆடிப் பாடி அழுது நெக்கங் 
  கன்பு டையவர்க் கின்பம் ஓரீர் 
தேடித் தேடித் திரிந்தெய்த் தாலும் 
  சித்தம் என்பால் வைக்க மாட்டீர் 
ஓடிப் போகீர் பற்றுந் தாரீர் 
  ஓண காந்தன் தளியு ளீரே. 7.05.5
 
வாரி ருங்குழல் வாநெ டுங்கண் 
  மலைம கள்மது விம்மு கொன்றைத் 
தாரி ருந்தட மார்பு நீங்காத் 
  தைய லாள்உல குய்ய வைத்த 
காரி ரும்பொழிற் கச்சி மூதூர்க் 
  காமக் கோட்டம் உண்டாக நீர்போய் 
ஊரி டும்பிச்சை கொள்வ தென்னே 
  ஓண காந்தன் தளியு ளீரே. 7.05.6
 
பொய்ம்மை யாலே போது போக்கிப் 
  புறத்தும் இல்லை அகத்தும் இல்லை 
மெய்ம்மை சொல்லி ஆள மாட்டீர் 
  மேலை நாளன் றிடவுங் கில்லீர் 
எம்மைப் பெற்றால் ஏதும் வேண்டீர் 
  ஏதுந் தாரீர் ஏதும் ஓதீர் 
உம்மை என்றே எம்பெ ருமான் 
  ஓண காந்தன் தளியு ளீரே. 7.05.7
 
வலையம் வைத்த கூற்ற மீவான் 
  வந்து நின்ற வார்த்தை கேட்டுச் 
சிலைஅ மைத்த சிந்தை யாலே 
  திருவ டிதொழு துய்யி னல்லாற் 
கலைஅ மைத்த காமச் செற்றக் 
  குரோத லோப மதம வருடை 
உலைஅ மைத்திங் கொன்ற மாட்டேன் 
  ஓண காந்தன் தளியு ளீரே. 7.05.8
 
வார மாகித் திருவ டிக்குப் 
  பணிசெய் தொண்டர் பெறுவ தென்னே 
ஆரம் பாம்பு வாழ்வ தாரூர் 
  ஒற்றி யூரேல் உம்ம தன்று 
தார மாகக் கங்கை யாளைச் 
  சடையில் வைத்த அடிகேள் உந்தம் 
ஊரும் காடு உடையும் தோலே 
  ஓண காந்தன் தளியு ளீரே. 7.05.9
 
ஓவ ணமேல் எருதொன் றேறும் 
  ஓண காந்தன் றளியு ளார்தாம் 
ஆவ ணஞ்செய் தாளுங்கொண்ட 
  வரைது கிலொடு பட்டு வீக்கிக் 
கோவ ணமேற் கொண்ட வேடம் 
  கோவை யாகஆ ரூரன் சொன்ன 
பாவ ணத்தமிழ் பத்தும்வல் லார்க்குப் 
  பறையுந் தாஞ்செய்த பாவந் தானே. 7.05.10

திருச்சிற்றம்பலம் 
 
 

 
*
 

செல்வம் கொழிக்க 

http://vivekaanandan.blogspot.in/2013/08/blog-post_5040.html 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

 


திருச்சிற்றம்பலம்


 தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல் போற்றி!
ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடிபோற்றி!
வாழிதிரு நாவலூர் வன்தொண்டர் பதம் போற்றி!
ஊழிமலி திருவாத வூரர் திருத்தாள் போற்றி!

வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவளஞ் சுரக்க மன்னன்
 கோன்முறை யரசு செய்க குறைவிலா துயிர்கள் வாழ்க
 நான் மறை யறங்க ளோங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க 
மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக வுலக மெல்லாம்

No comments: